До : АЙНУР РАМАДАН ЧИЛЛИ с ЕГН:730611ХХХХ Данъчен адрес: гр. Девня, кв. Девня, №2, вх. Б, ап. 29, ет. 5,

31.03.2023 07:16

Съобщение

                        по чл. 32 от ДОПК

 

 

 

До : АЙНУР РАМАДАН ЧИЛЛИ с ЕГН:730611ХХХХ

Данъчен адрес: гр. Девня, кв. Девня, №2, вх. Б, ап. 29, ет. 5,

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр.Дулово, ул.Васил Левски № 18,  за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения)№19-1/22.03.2023 г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

 

Дата на поставяне на съобщението: ………….2023 г.                      

Дата на сваляне на съобщението:  …………...2023 г.    

 

 

 

                                                                                       Сехер Юсуф:………………..          

                                                                                       Специалист „Местни приходи