Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед ОХ-225/22.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто дeветдесет и пет) вакантни длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ във военните формирования от състава

31.03.2023 07:17

О Б Я В А

 

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед ОХ-225/22.03.2023 г.

на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто дeветдесет и пет) вакантни длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ във военните формирования от състава на Военноморските сили, които следва да се заемат от българските граждани, след провеждане на конкурс.

 

Обявените длъжности са в следните военни формирования:

 • в.ф. 22580- Варна (7 длъжност).
 • в.ф. 38010- Варна (93 длъжности).
 • в.ф. 56080- Варна (6 длъжности).
 • в.ф. 18360- Бургас (5 длъжности).
 • в.ф. 22480- Бургас (71 длъжности).
 • в.ф. 34590- Бургас (13 длъжности).

 

 

          Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на място във Военно

окръжие II степен – Силистра , в офисите за военен отчет в общините Дулово, Тутракан,

Кайнарджа, в сайтовете на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

 

  Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

28.07.2023 г.

Адреси и телефони за информация:

 

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Димитър Дончев” №2

телефон 0887 255 428

 

   Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 

    4Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

    4Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв.

    4Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от       

     реабилитацията.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено

      престъпление от общ характер.

    4Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно

      наказание ,,уволнение”.

    4Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на

        отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската

        армия и структурите по чл. 50 ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на

        Република България, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили

        при мобилизация.  

    4Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им

      остават не по-малко от 2(две) години до навършване на пределна възраст за  служба

      в доброволния резерв.

       Пределната възраст за служба в доброволния резерв:

 • за войници (матроси) - 55 години.
 • за сержантите(старшините), офицерските кандидати, младшите офицери и старшите

офицери - 60 години.

 • за офицерите с висши военни звания – 65 години.

     Българските граждани завършили граждански средни или висши училища в страната и в

    чужбина, желаещи да кандидатстват за служба в доброволния резерв, подават заявление

    съответно  до командира на Военноморските сили или до началника на ЦВО до три

    избрани от тях длъжности  обявени  със заповед на министъра на отбраната на Република

    България № ОХ-225/22.03.2023г. като прилагат следните документи:

 1. Автобиография.
 2. Копия от документи за придобито образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват от длъжността.
 3. Декларация за наличие/липса на трудови или служебни правоотношения и копие от документ за трудов стаж (ако има такъв).
 4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1  и т. 5 от ЗРВСРБ.
 5. Свидетелство за съдимост за работа в МО.
 6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.
 7. Копие от военноотчетна книжка (стр. 2, 3 и 8, 9- ако има такава).
 8. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба  и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие че са служили).
 9. Декларация, че изразяват съгласие да бъдат приети на служба в доброволния резерв с

по-ниско военно звание от притежаваното в резерва ( при кандидатстване за длъжност, изискваща по- ниско звание от притежаваното военно звание), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 от ППЗРВСРБ.

 1. Експертно решение удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от ЦВМК към ВМА или структурите към нея.
 2.  Лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар.
 3.  Документи от център за психично здраве по местоживеене, удостоверяващо   психичното здраве.
 4.  Копие от азбучна служебна карта на кандидата (ако имат такава).
 5.  Други документи в съответствие с изискванията на длъжността, за която кандидатства.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа .

 

 

 

 

 

     Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение,  свързана с отбраната и сигурността на Република България.

      За всяка навършена година на разположение за активна служба, резервистът получава възнаграждение, в размер на едно основно месечно възнаграждение, в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора. Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината, на разположение за активна служба от резервиста.

        За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на:

 • Предимство при кандидатстване за приемане на военна служба, при равни други условия.
 • Ползване на болниците на Министерството на отбраната за долекуване, продължително лечение и рехалибитация.
 • Ползване на почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

 По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя( органа по назначаването).