Проект: № BG05SFPR002-2.001-0204-C01 „Грижа в дома в Община Дулово“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 www.esf.bg

03.04.2023 17:33

                

 

Проект: № BG05SFPR002-2.001-0204-C01

 „Грижа в дома в Община Дулово“

 Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027   www.esf.bg

 

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Административен договор –№ BG05SFPR002-2.001-0204-C01

Обща стойност на проекта: 1 127 470,06 лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 03.04.2023г. – 03.05.2024г. (13 месеца)

Цели и очаквани резултати:

Настоящият проект допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4(2019г.) и 2 (2020г.), както и Принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права, и е насочен към предоставяне на социални и интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда, вкл.-в контекста на пандемични ситуации, за възрастни хора в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания от община Дулово. Комбинираната почасова мобилна услуга „Грижа в дома“ ще предостави на потребителите, съобразно индивидуалните им потребности, възможност да се възползват от: медико-социално обслужване, психологическа подкрепа и консултации със специалисти в домашна среда, в т.ч. – доставка на храна и продукти, вкл. от първа необходимост, както и да получат информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. За целта, в рамките на проекта, ще се назначат специалисти (екип за управление на услугата, координатор, медицински персонал, психолози, сътрудник „Социални дейности“, кинезитерапевт/рехабилитатор, технически сътрудници, социални асистенти др., съобразно идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите), които ще обгрижват 211 лица от целевата група. На потребителите ще се осигури постоянна и директна връзка с екипа за управление на услугата, което ще улесни достъпа им до услугите и съответно – своевременното им предоставяне. Предвижда се, интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Грижа в дома“ да бъде предоставяна почасово, за срок от 12 месеца, като в рамките на проекта, същата ще бъде безплатна за потребителите.

Основната цел на настоящия проект е фокусирана върху осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, която да доведе до подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата от целевите групи.

 

Специфичните цели на проекта са: 1. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. 2.Постигане на съответствие с националните и европейски препоръки, приоритети и принципи при осигуряване на сходни услуги за уязвимите групи на обществото.

Целеви групи, обхванати от проекта:

-  възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще получават грижа в дома;
- служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

Основни очаквани резултати:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата;

осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“;

предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 211 потребители и др.

 

2

 

Проект  BG05SFPR002-2.001-0204-С01“ Грижа в дома в община Дулово“

Процедура BG05SFPR002-2.001“Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд+ чрез Програмата „ Развитие   на човешките ресурси“ 2021-2027г.