Проект № BG05SFPR002-2.001-0204-С01 „Грижа в дома в община Дулово“.

05.04.2023 15:01

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.2  и чл.28 от Закона за нормативните актове, предлагам на вниманието на жителите на община Дулово, Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект №  BG05SFPR002-2.001-0204-С01 „Грижа в дома в община Дулово“. Проектът е придружен от мотиви за приемане на Методиката.

Предложения и становища по проекта се приемат  в деловодството на общината и на email: dulovokmet@abv.bg в срока по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, считано от 06.04.23г. до 19.04.23г.

 

Д-р Юксел Ахмед

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

Прикачени файлове