С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.04.2023 12:25

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 25.04.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Разпределение на целева субсидия за капиталови разходи за 2023 година /Вх.№ 93/20.03.2023г./
  2. Даване съгласие за удължаване лицензия №1-0-058-01-01 за доставяне на радиопрограма с наименование „Радио Дулово“ /Вх.№ 62/23.02.2023г./
  3. Приемане на Общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Дулово за 2023 година /Вх.№ 98/22.03.2023г./
  4. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година /Вх.№ 82/16.03.2023г./
  5. Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект №  BG05SFPR002-2.001-0204-С01 „Грижа в дома в община Дулово“ /Вх.№ 82/16.03.2023г./
  6. Промяна статут на имот №24030.501.679 по КККР на гр. Дулово от публична в частна   

 общинска собственост /Вх.№ 127/18.04.2023г./

  1. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Полковник Таслаково /Вх. № 121/13.04.2023г./
  2. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с. Прохлада /Вх.№ 122/13.04.2023г./
  3. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с. Боил /Вх.№ 123/13.04.2023г./

1.10.Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)

        за ПИ №87504.138.8 по КККР на с. Яребица /Вх.№ 124/13.04.2023г./

       1.11.Одобряване на проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация и

               застрояване (ИПУП-ПРЗ) за УПИ XVII-783 „за минибензиностанция“ и УПИ XXXI-   

               782 „за обществено обслужване“, кв.34 по плана на гр. Дулово и изменение на улична    

               регулация от ос.т.107 до ос.т. 108 /Вх.№ 125/13.04.2023г./

1.12.Промяна статут на имот №24030.501.679 по КККР на гр. Дулово от публична в частна   

        общинска собственост /Вх.№ 127/18.04.2023г./

1.13.Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в с.     

         Златоклас /Вх.№ 126/18.04.2023г./

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 2. Други въпроси и изказвания.

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово