ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово,

12.12.2012 17:19

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 18.12.2012 год. /вторник/ от 13.00 часа, в зала № 2 на Общината, при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от Кмета на общината, относно:

  1. Извършване промяна в Поименния списък за капиталови разходи на Община Дулово /Вх.№ 448/22.11.2012г./.

  2. Включване на новооткрити социални услуги към Направление „Социални услуги” към Община Дулово /Вх.№ 468/10.12.2012г./.

  3. Разкриване на яслена група към ЦДГ „Щастливо детство” във филиала и в с.Черник /Вх.№ 465/07.12.2012г./.

  4. Одобряване ползването на дървесина от общински горски територии през 2013г. /Вх.№ 474/10.12.2012г./.

  5. Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХІV-232, кв.15 по плана на с.Паисиево /Вх.№ 472/10.12.2012г./.

  6. Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХХV-232, кв.15 по плана на с.Вокил /Вх.№ 459/05.12.2012г./.

  7. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с.Паисиево /Вх.№ 451/28.11.2012г./.

  8. Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в с.Окорш /Вх.№ 473/10.12.2012г./.

  9. Разпореждане с имот-частна общинска собственост в гр.Дулово /Вх.№ 460/05.12.2012г./.

  10. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, с номер № 014231 находящ се в землището на с.Секулово /Вх.№ 466/10.12.2012г./.

  11. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, с номер 014033 находящ се в землището на с.Секулово /Вх.№ 467/10.12.2012г./.

  12. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, с номер 002002, находящ се в землището на с.Златоклас /Вх.№ 469/10.12.2012г./.

  13. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, с номер 017012, находящ се в землището на с.Златоклас /Вх.№ 470/10.12.2012г./.

  14. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, с номер 026005, находящ се в землището на с.Грънчарово /Вх.№ 471/10.12.2012г./.

  15. Разпореждане с имот-частна общинска собственост-УПИ VІІІ-126, по плана на с.Боил /Вх.№ 462/06.12.2012г./.

  16. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, с номер 115225, находящ се в землището на с.Боил /Вх.№ 461/06.12.2012г./.

В съответствие с чл. 36, ал.1, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово