Община Дулово насрочва конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Дулово“ ЕООД, гр. Дулово

28.07.2023 12:18

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Решение №616/27.06.2023г. по Протокол №51 на Общински съвет – Дулово

 

Община Дулово насрочва конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Дулово“ ЕООД, гр. Дулово.

Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да
отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба No9 от 26.06.2000г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на
изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с
образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с
придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за
повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта
на здравния мениджмънт.

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария

1.3. Да имат завършено висше образование;

1.4. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

1.5. Да не са поставени под запрещение;

1.6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори;

1.9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество,
съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години
преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до
втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и
контрол на същото публично предприятие;

1.11. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
не е член на политически кабинет и секретар на община;

1.12. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

1.13. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност;

1.14. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго
публично предприятие;

II. Необходими документи:

1.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет –
Дулово (Приложение №1);

1.2.Автобиография – европейски формат;

1.3.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:

Документи за придобито образование, квалификация и специалност;

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000год.

1.4.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия на Документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;

1.5.Декларация за обстоятелства по т.2, с текст, че кандидатът е запознат с
възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства (Приложение №2);

1.6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за
заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на
отчет;
1.7. Програма за развитието и дейността на ''МБАЛ – Дулово“ ЕООД за
тригодишен период с обем до 40 /четиридесет/ страници, изготвена във
три екземпляра. (шрифт
Times New Roman, размер 12, отстояние между редовете 0)

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на
декларираните обстоятелства и предоставените документи.

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на ''МБАЛ –
Дулово'' ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване
качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.“

IV. Място и условия за подаване на документите:

1.4.1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се
подават в стая №22 в сградата на Община Дулово, ул. ”Васил Левски” №18, гр. Дулово, за постъпилите заявление се води регистър (Приложение №3);

1.4.2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни
плика, както следва:

- плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

-  плик №2 съдържащ писмената разработка / програма за развитие и дейността на „МБАЛ – Дулово“ ЕООД.

- Пликовете по т.1 и т.2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

- Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването
им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на
подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която
кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за
самоличност и издаденото му удостоверение.

1.5.Срок за подаване на документите от 28.07.2023г. до 18.08.2023г. - изтича в края на последния работен ден.

1.6.Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в зала №13 на Община Дулово на следващия
работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи – 21.08.2023г.. Начало 10:00 часа, като може да продължи на следващия работен ден при необходимост.

V. Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
''МБАЛ – Дулово'' ЕООД: Конкурсът се провежда на три етапа: 1. Проверка на
съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. 2.
Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период; 3. Събеседване с кандидатите. Конкурсът се провежда
при спазване на противоепидемичните мерки и „Правила за конкурс а възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала“, приети с Решение №(номер на настоящото решение) по протокол №........от проведено заседание на Общински съвет Дулово

VI. ''МБАЛ – Дулово'' ЕООД предоставя на кандидатите за участие в
конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното
разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане,
придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на
обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да
бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и
получаването на документите ще се извършва в стая №22 на Община Дулово –
Общински съвет – Дулово, гр. Дулово, ул. “Васил Левски“ №18.

VII. Критерии за оценяване и класиране: В деня, определен за провеждане на
конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието
на явилите се кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря,
ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните изисквания,
определени с настоящото решение. До събеседването се допускат кандидати, получили
оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии:

1. съответствие на проекта с нормативната уредба;

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с
предмета на дейност;

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното
заведение;

5. логическа структура на разработката;

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните
критерии:

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

2. степен на познаване на нормативната уредба;

3.способност да се планират и взимат управленски решения;

4.административни умения, професионални и делови качества;

5. комуникативни способности и организационни способности;

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на
конкретен проблем;

8.3 Оценката по ал. 3 и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се
формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност
на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от
оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите. Класират се
кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното
събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.