Публични явни търгове за отдаване под наем

30.07.2023 07:43

О Б Я В А

 

 

            На основание Заповед №РД-04-420/25.07.2023г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1. На 18.08.2023г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на следните недвижими имоти:

 

 

1.2 ПИ №31125.17.3 по КК и КР на с. Златоклас, община Дулово, нива, четвърта категория на земята, с площ 15004 кв.м., описан в АЧОС №5888/10.07.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 1088/10.07.2017г., акт №84, том 4, ИП 28671, граници на имота: ПИ 31125.17.2, ПИ 31125.17.65, ПИ 3112517.4, ПИ 31125.17.111, при първоначален годишен наем в размер на 738,80 лв., стъпка на наддаване в размер на 73,88 лв. и депозит в размер на 73,88 лв., при първоначален час на провеждане 10,15 часа.

 

1.3 ПИ №31125.12.65 по КК и КР на с. Златоклас, община Дулово, нива, пета категория на земята, с площ 6919 кв.м., описан в АЧОС №5885/10.07.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 1085/10.07.2017г., граници на имота: ПИ 31125.12.60, ПИ 31125.12.109, ПИ 31125.12.64, ПИ 31125.12.49, при първоначален годишен наем в размер на 298,07лв., стъпка на наддаване в размер на 29,80 лв. и депозит в размер на 29,80 лв., при първоначален час на провеждане 10,30 часа.

 

1.4 ПИ №31125.11.91 по КК и КР на с. Златоклас, община Дулово, нива, пета категория на земята, с площ 7002 кв.м., описан в АЧОС №5886/10.07.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. №1086/10.07.2017г., граници на имота: ПИ 31125.11.36, ПИ 31125.11.47, ПИ 31125.11.89, ПИ 31125.11.116, при първоначален годишен наем в размер на 301,65 лв., стъпка на наддаване в размер на 30,16 лв. и депозит в размер на 30,16 лв., при първоначален час на провеждане 10,45 часа.

 

1.5 ПИ №57296.25.22 по КК и КР на с. Полковник Таслаково, община Дулово, нива, пета категория на земята, с площ 13891 кв.м., описан в АЧОС №5859/18.07.2016г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. №1171/18.07.2016г., граници на имота: ПИ 57296.25.21, ПИ 57296.19.66, ПИ 57296.25.5, ПИ 57296.10.44, при първоначален годишен наем в размер на 598,42 лв., стъпка на наддаване в размер на 59,84 лв. и депозит в размер на 59,84 лв., при първоначален час на провеждане 11,00 часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.30часа на 11.08.2023г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се  служебно/;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се  служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП  /издава се  служебно/; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;  3. Документ за внесен депозит; 4.Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търг чрез пълномощник.            

  7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 01.09.2023г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.30часа на 25.08.2023г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

25.07.2023г.                                                                       Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово