Инвестиционно предложение за “Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

07.08.2023 17:31

ДО

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - РУСЕ

гр. Русе, бул. „Придунавски” №20

 

 

Относно: Инвестиционно предложение за Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните самостоятелни съставни части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ИПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ ) XIV - 366, кв.13 в село Межден с цел актуализиране на линиите на застрояване и промяна на предназначението на имота от „ниско жилищно застрояване” в имот „за безвредни производствени дейности”, който да бъде основа за изграждане на цех за пакетиране на хранителни продукти. Устройствената зона ще се запази „Жилищна територия” с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм), Пзастр до 60%, Кинт до 1,2, Озеленена площ 40% и свободно и свързано в два имота застрояване.

2. Инвестиционен проект за обект: „Цех за пакетиране на хранителни продукти“.

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

 

 

Във връзка с изискванията на чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (наредбата) Ви изпращам резултатите от осигурения обществен достъп до информацията по приложение №2 към чл.6 от наредбата, както следва:

1. Информацията по приложение №2 е постъпила в общината на дата: 01.08.2023г. с вх. №П-8646/01.08.2023г.

2. За информацията по приложение №2 е поставено съобщение на интернет страницата на Община Дулово и на информационното табло на общината на адрес:          гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18 за изразяване на становища от заинтересованите лица.

3. Информацията по приложение №2 е оповестена по посочения по т.2 начин за период от 07.08.2023г. до 21.08.2023г. (не по-малко от 14 дни).

4. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение №2 за инвестиционно предложение няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

 

 

 

 

С уважение,                                                                                        Дата: 07.08.2023г.

 

Д-Р  ЮКСЕЛ  АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО