Обява 959/17.12.2012

18.12.2012 11:56

На основание Заповед №959/17.12.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 03.01.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.9104 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, с площ 923кв.м. /деветстотин двадесет и три кв.м./, предназначен за жилищни нужди, незастроен, находящ се в гр.Дулово, ул.”Арда” №10, описан в АЧОС №1237/11.10.2010г., вписан в Агенция по вписвания на 13.10.2010г., с вх. рег. 2549, том ХI, стр.87, том 8015, при съседи имоти с номера: 24030.501.3227, 24030.501.9105, 24030.501.9106, 24030.501.9112, при първоначална тръжна цена в размер на 7 039,80лв. без ДДС /седем хиляди тридесет и девет лева и осемдесет стотинки/, депозит за участие в търга 703,98лв., стъпка на наддаване 703,98лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

1.2. Урегулиран поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.9062 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, целият с площ 6250кв.м./шест хиляди двеста и петдесет кв.м./, предназначен за складова база, незастроен, находящ се в гр.Дулово, ул.”Плиска” №24, описан в АЧОС №1371/01.11.2012г., при съседи имоти с номера: 24030.501.9063, 24030.501.9156, 24030.501.3118, 24030.25.8, 24030.26.20, 24030.26.1, при първоначална тръжна цена в размер на 32 258,00лв. без ДДС /тридесет и две хиляди двеста петдесет и осем лева/, депозит за участие в търга 3 225,80лв., стъпка на наддаване 3 225,80лв. и начален час на провеждане 10,30 часа.

1.3. Урегулиран поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.9063 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, целият с площ 6500кв.м. /шест хиляди и петстотин кв.м./, предназначен за складова база, незастроен, находящ се в гр.Дулово, ул.”Плиска” №26, описан в АЧОС №1372/01.11.2012г., при съседи имоти с номера: 24030.501.9064, 24030.501.9156, 24030.501.9062, 24030.26.1, при първоначална тръжна цена в размер на 33 548,00лв. без ДДС /тридесет и три хиляди петстотин четиридесет и осем лева/, депозит за участие в търга 3 354,80лв., стъпка на наддаване 3 354,80лв. и начален час на провеждане 11,00 часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC IORTBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 17.01.2013г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

17.12.2012г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово