Обява 965/18.12.2012

19.12.2012 11:09

На основание Заповед №965/18.12.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 07.01.2013г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1. Част от имот публична общинска собственост – помещение в кметство с.Овен, ул.”Първа”, с площ 12кв.м., актувано с АПОС №902/12.03.2007г., вписан под №435/16.03.2007г. в Агенцията по вписванията, кв.20, УПИ Х – 167 по регулационния план на с.Овен, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/, при първоначален годишен наем в размер на 151,20лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 15,12лв, депозит в размер на 15,12лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

1.2. Част от имот публична общинска собственост – помещение в Младежки дом в с.Вокил, ул.”Витоша”, с площ 15кв.м., актувано с АПОС №469/11.07.2001г., кв.12, УПИ ХII по регулационния план на с.Вокил, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/, при първоначален годишен наем в размер на 189,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 18,90лв и депозит в размер на 18,90лв. и начален час на провеждане 10,30 часа.

1.3. Част от имот публична общинска собственост – помещение в кметство с.Грънчарово, с площ 10кв.м., актувано с АПОС №345/08.06.2000г., кв.18, УПИ ХIV - 111 по регулационния план на с.Грънчарово, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/, при първоначален годишен наем в размер на 126,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 12,60лв и депозит в размер на 12,60лв. и начален час на провеждане 11,00 часа.

2.Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC:IORTBGSF най-късно до приключване на последния работен ден, преди провеждането на търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 21.01.2013г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

18.12.2012 год. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово