Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-695/18.08.2023 г. на министъра на отбраната на Република България e обявенa 1(една) вакантна длъжност за сержант в Съвместното командване на силите , за приемане на военна служба

13.09.2023 15:54

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-695/18.08.2023 г.

на министъра на отбраната на Република България e обявенa  1(една) вакантна длъжност за сержант в Съвместното командване на силите , за приемане на на военна служба на лице изпълнявало кадрова военна служба, отговарящо на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ

 

по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно

формирование

и място за изпълнение

на службата

Брой

Основни изисквания за длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Минимално образование и

квалификация

Минимално ниво на

достъп  до класифицирана

информация

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Старши специалист II степен по реални симулации в отделение ,,Реални симулации“ на Център ,,Симулационни системи“

 

старши

сержант,

сержант,

младши

сержант

 

 

18270-

Горна

Малина

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център

Секретно

NATO Secret

Не се изискват

ВСИЧКО

1

 

 

 

                      Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 29.09.2023 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа .

 

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Димитър Дончев” №2

телефон 0887 255 428