Публичен търг чрез явно наддаване за продажба на следния недвижим имот частна общинска собственост

18.09.2023 17:48

 О Б Я В А

 

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-554/18.09.2023 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 10.10.2023 г. да се проведе публичен търг чрез явно наддаване за продажба на следния недвижим имот частна общинска собственост:

           1.1. Урегулиран поземлен имот I – 91 (първи с планоснимачен номер деветдесет и първи), кв.19 (квартал деветнадесети) по регулационния план на с.Полковник Таслаково, одобрен със Заповед №3752/08.07.1955г. с площ от 2712,517(две хиляди седемстотин и дванадесет цяло и петстотин седемнадесет хилядни) кв.м., отреден за училище, застроен с масивна двуетажна сграда – бивше училище, сградата е застроена през 1956 г., сграда със застроена площ от 203 кв.м. и разгъната застроена площ 406 кв.м., описан в АЧОС №1002/09.07.2008г., при първоначална тръжна цена в размер на 28 431,00лв. (двадесет и осем хиляди четиристотин тридесет и един лева и нула стотинки) с ДДС, депозит в размер на 2843,10лв., стъпка за наддаване 2843,10лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

2. Депозит за участие в търга се внася по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търгът ще се проведе в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.30 часа на 03.10.2023 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1. Удостоверение за липса на задължение към НАП /издава се служебно/; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3.Документ за внесен депозит; 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търг чрез пълномощник.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 24.10.2023 г. за повторни търгове със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторените търгове се внасят до 17.30 часа на 17.10.2023 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

 

           18.09.2023 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово