Публичен явен търг за отдаване под наем

18.09.2023 17:53

О Б Я В А

 

 

            На основание Заповед №РД-04-551/18.09.2023г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1. На 09.10.2023г. ще се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на следния недвижим имот:

 

 

1.2 ПИ №31125.17.2 по КК и КР на с. Златоклас, община Дулово, нива, четвърта категория на земята, с площ 10002 кв.м., описан в АЧОС №5887/10.07.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 1087/10.07.2017г., акт №83, том 4, ИП 28670, граници на имота: ПИ 31125.17.1, ПИ 31125.17.65, ПИ 31125.17.3, ПИ 31125.17.111, при първоначален годишен наем в размер на 554,00 лв., стъпка на наддаване в размер на 55,40 лв. и депозит в размер на 55,40 лв., при първоначален час на провеждане 10,00 часа.

 

2. Депозит за участие в търга се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внася до 17.30часа на 03.10.2023г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се  служебно/;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се  служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП  /издава се  служебно/; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;  3. Документ за внесен депозит; 4.Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търг чрез пълномощник.            

  7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 23.10.2023г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.30часа на 16.10.2023г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

18.09.2023г.                                                                       Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово