Информация за напредъка по Проект „Грижа в дома в Община Дулово“

27.10.2023 06:58

Информация за напредъка по Проект „Грижа в дома в Община Дулово“

            по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Вече шест месеца 211 възрастни хора в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания в община Дулово получават подкрепа в домашна среда по Проект „Грижа в дома в Община Дулово“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Почасовата мобилна услуга „Грижа в дома“ осигурява на потребителите, съобразно индивидуалните им потребности, възможност да се възползват от: медико-социално обслужване, психологическа подкрепа и консултации със специалисти в домашна среда, в т.ч. – доставка на храна и продукти, вкл. от първа необходимост, както и да получат информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

За предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проекта са назначени 61 лица на трудов договор – социални асистенти и на граждански договор – 2-ма  психолози, 1 рехабилитатор, 3-ма специалисти „Здравна грижа“ и 1 сътрудник „Социални дейности“.

Изготвена е програма за превенция и профилактика на здравето и социално-значимите заболявания. Ежемесечно потребителите получават информация по определени теми, свързани с превенцията и профилактика на здравето.

Осигурена е супервизия и обучения /въвеждащо и надграждащо/  на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Закупено е работно облекло, ежемесечно им се предоставят предпазни и дезинфекционни средства, хигиенни и работни материали.

Периодично се осъществява контрол относно предоставянето на услугите. Провеждат се разговори с потребителите и техните близки, проучва се удовлетвореността им от почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

С реализирането на настоящия проект се продължава и надгражда  създадения през годините модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастните хора и лицата с увреждания, които са в невъзможност за водене на самостоятелен живот и се  подобрява техния социален, здравен и психологически статус

1