С В И К В А М ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

13.11.2023 17:08

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

 

ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 14.11.2023 год. /вторник/ от 11.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладни записки от Сезгин Галиб-Председател на Общински съвет-Дулово, относно:
    1. Определяне състав и ръководство на постоянните комисии на Общински съвет-Дулово./Вх.№ 342/13.11.2023г./
    2. Създаване на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. /Вх.№ 343/13.11.2023г./
    3. Прекратяване Договор за управление на „СОЧ“  ЕООД гр. Дулово  и определяне на нов временно изпълняващ длъжността управител на „СОЧ“  ЕООД  /Вх.№ 344/13.11.2023г./
  2. Други въпроси и изказвания.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово