С В И К В А М ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

22.11.2023 11:19

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

 

ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 28.11.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от инж. Сезгин Галиб-Председател на Общински съвет-Дулово, относно:
  1. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) /Вх.№ 379/21.11.2023г./
  2. Членство на председателя на ОбС-Дулово в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България  /Вх.№ 380/21.11.2023г./
  3. Определяне представител на общинския съвет за член на Областния съвет за развитие на област Силистра  /Вх.№ 381/21.11.2023г./
  4. Представителство на Община Дулово в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Силистра   /Вх.№ 382/21.11.2023г./
  5. Представителство на Община Дулово в заседания на Общото събрание на „МБАЛ-Силистра” АД - гр. Силистра /Вх.№ 383/21.11.2023г./

 

 1. Докладни записки от инж. Невхис Мустафа – кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане и одобряване инвестиции, извършени в публичните активи на Община Дулово от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2023г.
  2. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план гр. Дулово /Вх.№ 388/22.11.2023г./

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово