С В И К В А М ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

14.12.2023 17:24

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

 

ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 19.12.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от инж. Невхис Мустафа- кмет на община Дулово, относно:
  1. Извършване компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи и между отделните обекти по бюджета на община Дулово за 2023 г. /Вх.№ 426/11.12.2023г./.
  2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово  /Вх.№ 380/21.11.2023г./.
  3. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Вокил /Вх.№ 419/08.12.2023г./.
  4. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на с.Черник /Вх.№ 420/08.12.2023г./.
  5. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с. Секулово /Вх.№ 421/08.12.2023г./.
  6. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с. Боил /Вх.№ 422/08.12.2023г./.
  7.  Прекратяване на съсобственост на имот по кадастралната карта на с. Орешене /Вх.№ 423/08.12.2023г./.
  8. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. № 24030.11.118 по КККР на гр. Дулово /Вх.№ 424/08.12.2023г./.
  9. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. № 24030.500.1746 по КККР на гр. Дулово  /Вх.№ 425/08.12.2023г./.
  10. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. № 63286.130.36 по КККР на с. Руйно  /Вх.№ 425/08.12.2023г./.

 

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово