СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

15.01.2024 16:12

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО:

 

I.Одобряване на плансметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2024г.

 

Предложението –докладната записка до Общински съвет е от Кмета на Община Дулово, На основание чл.62; чл.63,ал.1; чл.66, ал.1; чл.67,ал.2, ал.4 от ЗМДТ; чл.8, ал.3,ал.4 от ЗМДТ,чл.13;чл.14; чл.15;чл.17,ал.1 от Наредба №11 на Общински съвет – Дулово и чл.21,ал.2 във връзка с  чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и включва Общински съвет Дулово да приеме следните решения:

 

І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2024г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 

  1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери, кофи и други –                                                                                                                    000 000лв.
  2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им –            900 000лв.
  3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците –         1 251 000лв.
  4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване–                           120 000лв.

                                                                                                                Всичко разходи: 2 271 000лв.

      

           

II.Дава съгласие очакваният недостиг в размер на 1 171 000лв. между планираните  

приходи от  ТБО  /1 100 000лв./и   планирани разходи за дейностите по

сметосъбиране, сметоизвозване,  обезвреждане на битовите отпадъци в депа или

други съоръжения, чистота на  териториите за обществено ползване на територията

на община Дулово /2 271 000лв./за 2024г.,  да се финансира от други собствени

приходи на Община Дулово, в това число от :

- 28 000лв. окончателен патентен данък;

- 500 000 лв. данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин;

-  50 000лв. приходи от наеми на имущество;

- 250 000лв. приходи от наеми на земя;

-  60 000лв. приходи от такса технически услуги;

-  40 000лв. приходи от такса административни услуги;

- 143 000лв.приходи от продажба на земя;

-100 000лв. приходи от  лихви за данъци, такси.

 

       III. Да не се събира такса битови отпадъци за разходите /услугите/  по одобрената план-сметка по т.I.1,2,3, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;

 

 

 

Заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово /стая №3/ или на

e-mail: dulovokmet@abv.bg

 

 

 

приложение:Докладна записка от кмета на Община Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ОБЩИНА  ДУЛОВО,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, тел: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20,

e-mail: dulovokmet@abv.bg, www.dulovo.bg

 ДО

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 ГР. ДУЛОВО

                                                      

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж. Невхис Лютфи Мустафа– кмет на Община Дулово

 

Относно:

I.Одобряване на плансметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2024г.

       

               Уважаеми дами и господа общински Съветници,

 

Съгласно изискванията на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.14 от наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Дулово, внасям за обсъждане и приемане план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2024г.

План–сметката се изготвя и одобрява за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

  1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери, кофи и други;
  2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
  3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения  за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
  4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Съгласно изискванията на Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионалното депо за неопасни отпадъци и на депа за неопасни и/или инертни отпадъци за всеки тон депониран отпадък на депата по години е следният:

-за 2013г.- 15лв./тон;

-за 2014г. -22лв./тон;

-за 2015г. -28лв./тон;

-за 2016г. -36лв./тон;

-за 2017г- -40лв./тон;

-за 2018г. -45лв./тон;

-за 2019г. -57лв./тон;

-за 2020г. -69лв./тон

-за 2021г. -82лв./тон

-за 2022г. -95лв./тон

-за 2023г. -95лв./тон

-за 2024г. -95лв./тон

 

Отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците са в размер на9лв./тон.

Таксата за депониране в регионалното депо гр.Силистра е в размер на 15лв./тон

 

Разработената за 2024г. план-сметка за услугите е в съответствие с чл.62;чл.63;чл.64 от ЗМДТ и чл.13;чл.14;чл.15 от наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Дулово.

 

Съгласно изготвена план-сметка, необходимите разходи по видове дейности за 2024г. са както следва:

       1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери,

     кофи и други                                                                                            -000 000лв.             

     2.събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането   

     им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им –    

                                                                                                                         -900 000лв.

    в това число:

    -до  750 000  лв. за „ Комунал “ ЕООД , за извършване на дейности съгласно   

    сключен договор;

    -до 150 000лв. ДДС.

3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците                                                                                                  -    1 251 000  000лв.

в това число:

                -до 81 000лв. за отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците - /9лв.на  

                 тон.по приблизително 9хил.тона отпадъци/;

                -до 855 000лв. за отчисления по чл.64,ал.1 от Закона за управление на отпадъците-

                 /95лв. на тон по приблизително 9хил.тона отпадъци/; 

                -до 135 000лв. за такса за депониране в регионалното депо гр.Силистра - /15лв.на тон   

                 по приблизително 9хил.тона отпадъци/.

                -до 180 000лв./в т.ч.30 000лв.ДДС/ за дейности по селските торища.

4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територииот населените места, предназначени за обществено ползване 120 000лв.                        

в това число:

   -до 120 000лв./в т.ч.20 000лв.ДДС/ за „СОЧ“ ЕООД, за извършване на дейности     

    съгласно сключен договор;

                                                                                              Всичко разходи: 2 271 000лв.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                        

След приетите изменения и допълнения в ЗМДТ размерът на таксата за битови отпадъци се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато не може  да се установи количеството  на битовите отпадъци , размерът на таксата се определя в левове на ползвател  или пропорционално върху основа , определена от общинския съвет.

Зоните и честотата за сметоизвозване 2024г.са определени със заповед на Кмета на общината №РД-04-663/30.10.2023г., съгласно изискванията на 63, ал.2 от ЗМДТ.

 

Както Ви е известно в Община Дулово размерът на такса битови отпадъци се определя:

- за имоти на граждани-пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за жилищни имоти на предприятия – пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за нежилищни имоти на предприятия (юридически лица и еднолични търговци) - според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството-пропорционално на данъчната оценка определена по чл.21 от ЗМДТ.

 

 Последното изменение в размера на промилите за такса битови отпадъци върху данъчната оценка на недвижимите имоти в община Дулово е прието с решение № 181   /24.11.2020г.  в сила от 01.01.2021г. и е в следният вид:

      

 

№ по ред

ВИД НА УСЛУГАТА

 

 

ЖИЛИЩНИ

 

 

Града        Селата

НЕЖИЛИЩНИ

 

 

Града         Селата

1

Осигуряване на съдове за съхраняване на

битовите отпадъци-контейнери,кофи и др./чл.66,ал.1.Т.1/

 

-

-

-

 

-

2

Събиране,включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или др. инсталации и съоръжения за третирането  им / чл.66,ал.1.т.2/

4,0 на хил.

4,0 на хил.

5,5 на хил.

3,5 на хил.

3

Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или др.инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване  на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците /чл.66,ал.1.т.3/

3,0 на

хил.

5,0 на   хил

3,5 на хил

5,5 на  хил

4

Почистване на уличните платна ,площадите,алеите,парковете и другите територии от населените места ,предназначени за обществено ползване /чл.66,ал.1.т.4/

2,0 на

хил.

-

2,0 на хил.

-

 

ОБЩ ПРОМИЛ:

 

 

9,0 на

хил.

9,0 на хил.

11,0 на хил.

11,0 на  хил.

 

 

 

 

 

 

  При така определените начини /основи и промили/ за начисляване и събиране на таксата за битовите отпадъци /приети с решение №21 от 28.12.2011г.  №9/23.12.2015г.,№  181  /24.11.2020г. събраната сума за ТБО е следната:

2017г.- 884 000лв.

2018г.- 986 092лв.

2019г.- 903 180лв.

2020г.-  937 177лв.

2021г.-1132 886лв.

2022г.-1 140 000лв.

2023г.-1 206 951лв.

За 2024г. не се  променят приетите промили  върху данъчната оценка на недвижимите имоти, а за нежилищните имоти на предприятия остават същият размер върху количество на битовите отпадъци. Очакваният размер на приходите от ТБО за 2024г. ще е приблизително –      1 100 000 лв./в това число от облог за 2024г. –  950 000лв. от минали години –  150 000лв./.

Съгласно чл.66,ал.4 от ЗМДТ разходите от план-сметката  се финансират със средства от таксата за битови отпадъци и от други източници при спазване на изискванията, приложими за съответния източник на финансиране. Други източници на финансиране са средства от Оперативна програма "Околна среда", от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и от други публични източници, както и приходите на общината от оползотворяване на битови отпадъци и другите общински средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци.

 

Основна цел на община Дулово е подобряване на качеството на живот на жителите на общината, като привлекателно място за живеене, и подпомагане развитието на стопанския сектор на територията ѝ. С извършване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Дулово и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, в изпълнение на изискванията на националното законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища.

 

Както е видно от горециираните факи, постъпленията от такса битови отпадъци са значително по малко от необходимите разходи  за дейностите по битови отпадъци.

      При така приетите и оставащи размери на промилите върху данъчната оценка на недвижимите имоти, очакваният размер на приходите от ТБО за 2024г. ще е приблизително   1 100 000лв. и недостигът спрямо планираните разходи ще в размер на  1 171 000лв. / 2 271 000лв. минус 1 100 000лв./

 

Плащането на разходите за битови отпадъци с други собственици приходи не е противозаконно, както го позволява чл.8, ал.3 ,ал.4 от ЗМДТ, а именно:

Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага в защита на обществения интерес.

В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставяне на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

 

Съобразявайки се с отчета за внесените през 2023г. и невнесените суми (недобри) за предходни години за такса битови отпадъци и отчитайки възможностите на населението за плащане на необходимите суми за ТБО, предлагам разликата от 1 171 000лв. да се осигури от други собствени приходи на общината. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Дулово да вземе следното:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.62; чл.63,ал.1; чл.66, ал.1; чл.67,ал.2, ал.4 от ЗМДТ; чл.8, ал.3,ал.4 от ЗМДТ,чл.13;чл.14; чл.15;чл.17от Наредба №11 на Общински съвет – Дулово и чл.21,ал.2 във връзка с  чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово реши:

І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2024г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери, кофи и други –                                                                                                                    000 000лв.

2събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им –            900 000лв.

3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците –         1 251 000лв.

4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване–                       120 000лв.                            

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                Всичко разходи: 2 271 000лв.

                II.Дава съгласие очакваният недостиг в размер на   1 171 000лв. между планираните  

приходи от  ТБО  /1 100 000лв./и   планирани разходи за дейностите по

сметосъбиране, сметоизвозване,  обезвреждане на битовите отпадъци в депа или

други съоръжения, чистота на  териториите за обществено ползване на територията

на община Дулово /2 271 000лв./за 2024г.,  да се финансира от други собствени

приходи на Община Дулово, в това число :

- 28 000лв. окончателен патентен данък;

- 500 000 лв. данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин;

-  50 000лв. приходи от наеми на имущество;

- 250 000лв. приходи от наеми на земя;

-  60 000лв. приходи от такса технически услуги;

-  40 000лв. приходи от такса административни услуги;

- 143 000лв.приходи от продажба на земя;

-100 000лв. приходи от  лихви за данъци, такси.

       III. Да не се събира такса битови отпадъци за разходите /услугите/  по одобрената план-сметка по т.I.1,2,3, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в община Дулово.

 

Инж. Невхис Мустафа:

кмет на Община Дулово    

съгласувал:

Айваз Чакър:

зам.- кмет на Община Дулово

 

изготвили:

Баязит Алиш:

Главен специалист „Екология”

Мюмюн Неджиб:

Директор дирекция „Местни приходи”