С В И К В А М ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

24.01.2024 14:33

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

 

ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 30.01.2024 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от инж. Невхис Мустафа- кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на нова Наредба №23 за издаване на карти за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Дулово  /Вх.№ 443/22.12.2023г./.
  2. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023г. /Вх.№ 37/24.01.2024г./
  3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост за 2024г. /Вх.№ 38/24.01.2024г./
  4. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина  от общински горски територии, собственост на община Дулово за 2024 година /Вх.№ 08/11.01.2024г./.
  5. Одобряване на план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2024г. /Вх.№ 11/15.01.2024г./.
  6. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дулово за 2024 г. / Вх.№ 12/17.01.2024г./.
  7. Приемане на Културен календар за 2024г.  на община Дулово /Вх.№ 13/17.01.2024г./.
  8. Определяне и утвърждаване на нов състав на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Дулово /Вх.№ 10/15.01.2024г./.
  9. Определяне на  нов състав на Обществения съвет за съдействие и контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане – гр. Дулово  /Вх.№ 09/.15.2024г./.
  10. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Межден /Вх.№ 24/23.01.2024г./.
  11. Прекратяване на съсобственост на част от УПИ II-330/ по регулационния план на с. Межден /Вх.№ 27/23.01.2024г./.
  12. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с. Вокил  /Вх.№ 34/24.01.2024г./.
  13. Прекратяване на съсобственост на част  от УПИ IV-13 по регулационния план на с. Межден /Вх.№ 35/24.01.2024г./.
  14. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с. Руйно  /Вх.№ 36/24.01.2024г./.
  15. Даване съгласие за продажба на 272 кв.м. част от островче с площ 280 кв.м., в централна част на с. Яребица, кв.7, отредено „За автоспирка и кафетерия“ /Вх.№ 25/23.01.2024г./
  16. Учредяване право на ползване върху част от имот частна общинска собственост по кадастрална карта на гр. Дулово /Вх.№ 26/23.01.2024г./

 

 

 

 

 

 

 

  1. Изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ №81150.721.178 по КККР на с. Чернолик  /Вх.№ 28/23.01.2024г./.
  2. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №66038.1.142 по КККР на с. Секулово /Вх.№ 29/23.01.2024г./
  3. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №66038.1.42 по КККР на с. Секулово  /Вх.№ 30/23.01.2024г./
  4. Одобряване на нова цена по т. VII на Предварителен договор  за покупко-продажба №П-12652/06.12.2022г. по изпълнение на Решение № 519/27.10.2022г. по Протокол № 41 на Общински съвет - Дулово  /Вх.№ 31/23.01.2024г./
  5. Разкриване на две щатни бройки за длъжност „Зам.-директор“ в детските градини „Мир“ и „Щастливо детство“ гр. Дулово /Вх.№ 16/23.01.2024г.
  6. Даване на съгласие за партньорство по Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – КОМПОНЕНТ 1“ по процедура BG05SFPR002-2.006 на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 /Вх.№ 23/23.01.2024г./
  7. Даване съгласие за сключване на договор за сътрудничество между Община Дулово, „МБАЛ – Дулово“ ЕООД и Домашен социален патронаж гр. Дулово /Вх.№ 33/23.01.2024г./
  8. Допускане изработването на проект за изменение на кадастрален план, изменение на

подробен план устройствен план – план за регулация за УПИ VII-96,97, кв.15 по плана на

село Грънчарово /Вх.№ 39/24.01.2024г./

 

 1. Докладни записки от инж. Сезгин Галиб – Председател на ОбС-Дулово, относно:
  1. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Прохлада /Вх. № 23.01.2024г./
  2. Попълване състава на постоянните комисии на Общински съвет-Дулово /Вх.№ 20/23.01.2024г./
  3. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Дулово за мандат 2024г.–2028г., определяне на правила и създаване на комисия за нейното провеждане /Вх.№ 20/23.01.2024г./

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово