НАРЕДБА № 23 ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

06.02.2024 07:46

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

 

 

НАРЕДБА № 23

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

 /Приета с Решение № 25 по Протокол № 5/30.01.2024г. на Общински съвет-Дулово/

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

януари, 2024 година

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на Карта за паркиране  на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

 (2) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, издадена по реда на настоящата Наредба е валидна на територията на цялата страна.

Чл.2. (1) Местата за престой и паркиране на превозни средства обслужващи хора с трайни увреждания се определят възможно най-близо до входовете на сградата, пред която се намират паркоместата и се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид”, в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна пътна маркировка с международния символ за достъпност.

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл.3. (1) Картата за паркиране за хора с трайно увреждане се издава от кмета на общината по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания и чл. 99а от ЗДвП и съдържа следната задължителна информация:

1.Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;
2.Дата на издаване на картата;
3.Срок на валидност на картата;
4.Номер на картата в регистъра на редовно издадените карти;
5.Подпис на лицето с трайни увреждания или на законният представител;

(2) Кметът на общината създава и поддържа регистър, който трябва да съдържа:

1. Пореден номер на издадена карта за паркиране на хора с трайни увреждания;
2. Име, презиме и фамилия на лицето с увреждане;
3. Единен граждански номер;
4. Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК;
5. Валидност на издадената карта - съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.

(3) Карта за паркиране за хора с трайно увреждане се издава на лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо трайно увреждане, е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на трайно увреждане 50 и над 50 на сто.

 

(4) Степента на трайно увреждане на лицата, се удостоверяват с решение за освидетелстване на ТЕЛК и/или НЕЛК в оригинал или заверен от лицето препис.

Чл.4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с трайни увреждания с постоянен и/или настоящ адрес в община Дулово подават искане до кмета на общината. За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от законния представител.

(2) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат:

1. Лична карта на лицето подаващо искането, като данните от нея се сверяват и тя се връща;
2.Копие от решение на ТЕЛК, или НЕЛК , придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;
3. Актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см.;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с трайни увреждания, придружено от решение на ТЕЛК или НЕЛК  за освидетелстване в оригинал или заверен препис;
5. Друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането;

(3) Картите се издават в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на искането, придружено с документите посочени в ал. 2.

 

Глава трета

ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 5.(1) Право да престояват и паркират на определените места, имат превозните средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, с валидна Карта за паркиране на превозните средства, издадена на негово име и са обозначени според изискванията на тази наредба.

(2) Притежателят на Картата е длъжен при и по време на паркирането на определените места, да я постави на видно място на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при контрол да се виждат данните върху нея.

Чл.6. Забранява се на обозначените места, да престояват и паркират превозни средства на лица, които не притежават карта за паркиране за хора с трайно увреждане или които използват само експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК,  или стикер изобразяващ пътен знак Д21.

Глава четвърта

КОНТРОЛ

Чл.7.(1)Контролът по спазването на настоящата Наредба се осъществява от органите на МВР и от службата по контрол към общината, на основание чл.167, ал.2 от Закона за движение по пътищата.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник, въз основа на акт съставен по наредбата от лицата по ал. 1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Глава пета

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.8. (1) За нарушение на разпоредбата на чл.6 от тази Наредба се налага административно наказание, глоба в размер на 200 лева.

Административно наказание глоба в размер на 200лв. се налага на този, който:

1.Паркира на установените в чл.2 от тази Наредба места като използва карта за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, с изтекъл срок на валидност;

2.Използва за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, карта за паркиране, която не е вписана в регистъра по чл.3, ал.2 от Наредбата;

3.Без необходимост предоставя картата си за безплатно паркиране на трето лице. При първо нарушение тя се отнема и се връща в общината, а при второ се анулира за срок от 1 година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.99а Закона за движение по пътищата и влиза в сила от деня на приемането й.

§ 2. Контролът и изпълнението на Наредбата се възлагат на кмета на общината и упълномощени длъжностни лица.

§ 3. Наредбата е приета с Решение № 25  на Общински съвет – Дулово по Протокол №  5

от  30.01.2024  г. и влиза в сила от датата на публикуването й.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    ИНЖ. СЕЗГИН ГАЛИБ

 

 

 

 

 

Приложение 1, чл.3, ал.1

 

 

1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.

2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за "лице с увреждания", който е на тъмносин фон.

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.

4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части.

Лявата част отпред съдържа:

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;

- дата на изтичане на картата за паркиране;

- серийния номер на картата за паркиране;

- името и печата на издаващия орган/организация.

Дясната част отпред съдържа:

- с главни букви думите "КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите "Карта за паркиране" на други езици;

- думите "Модел на Европейските общности" на български език;

- като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

Лявата част на гърба съдържа:

- фамилията на притежателя;

- първото (първите) име (имена) на притежателя;

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;

- снимка на притежателя.

Дясната част на гърба съдържа:

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя и да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;

- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата и част да се вижда изцяло с цел проверка.

Данните са на български език