До : НЕДЖМИЕ АЛИ АДИЛ с ЕГН:570415ХХХХ Данъчен адрес: с. Искра, ул. „Златен клас“№8

06.02.2024 08:05

Съобщение

                        по чл. 32 от ДОПК

 

 

 

До : НЕДЖМИЕ АЛИ АДИЛ с ЕГН:570415ХХХХ

Данъчен адрес: с. Искра, ул. „Златен клас“№8 ,

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски № 18, за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения)№400-1/29.11.2023 г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

 

Дата на поставяне на съобщението: ………….2024г.                      

Дата на сваляне на съобщението:  …………...2024г.    

 

 

 

                                                                                       Еркан Неби:………………..          

                                                                                       Ст.специалист „Местни приходи