ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО, НАСРОЧЕНО ЗА 27.02.2024 ГОДИНА

25.02.2024 06:52

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО, НАСРОЧЕНО ЗА 27.02.2024 ГОДИНА

 

КОМИСИЯ

 

 

ЗАЛА

 

ДАТА

 

ЧАС

ПК „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба“

Дневен ред:

1.Д.З.за утвърждаване броя на кметските наместници в Община Дулово, във връзка с чл.25 ПМС 13 от 29.01.24г.

 

 

 № 13

 

26.02.2024г

 

14:00

 

ПК „Общинска собственост“

Дневен ред:

1.Д.З. за определяне на пасищата и мерите за общо ползване от Общински поземлен фонд за 2024г

2.Д.З.за предоставяне на общински имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 20232024 г. по реда на чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ

3.Д.З. за учредяване право на ползване за разполагане на пчелин върху имот с ид. № 57995.43.119  в с. Правда

4.Д.З. за разпореждане с имот - частна общинска собственост  по РП на с.Яребица

5. Д.З.за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот - публична общинска собственост по КК на гр. Дулово

6.Д.З.за отдаване под наем на част от общински имот с ид.№53744.501.76  по КК на с. Орешене

7.Д.З. за отдаване под наем на части от имоти - общинска собственост, находящи се в с. Овен, с. Вокил и с. Грънчарово, община Дулово

8.Д.З. за отдаване под наем на  част от общински имот с ид.№24030.501.1928.1 по КК на гр. Дулово

9.Д.З. за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост с ид.№24030.501.1947 и .№24030.501.1947 по КК на Дулово

10.Д.З.за отдаване под наем на части от общински имоти с ид.№24030.501.1927, .№24030.501.1926, 24030.501.194 по КК на гр. Дулово

11. 1.12.Д.З.за отдаване под наем на част от общински имот с ид.№81966.500.1041 по КК на с. Черник

 

 

 № 13

 

26.02.2024г.

 

14:30

 

ПК “Земеделие, гори, екология и околна среда“

Дневен ред:

1.Д.З. за определяне на пасищата и мерите за общо ползване от Общински поземлен фонд за 2024г

2.Д.З.за предоставяне на общински имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 20232024 г. по реда на чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ

3.Д.З. за учредяване право на ползване за разполагане на пчелин върху имот с ид. № 57995.43.119  в с. Правда

 

 

№ 13

 

26.02.2024г.

 

15:00

ПК „Здравеопазване и социална политика“

Дневен ред:

1.Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ с рег.вх.№ 44/24.01.2024г.

 

 

№ 13

 

26.02.2024г

 

15:30