Публичен явен търг за отдаване под наем

18.04.2024 07:02

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-309 / 17.04.2024 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

 

1.На 08.05.2024г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния недвижим имот:

1.1 Част от имот частна общинска собственост – помещение с площ от 20,70 кв.м. (в съседство до „Пенсионерски клуб“) в масивна едноетажна сграда, построена през 1985г., с обща площ от 87 кв.м., находяща се в парцел отреден за „Градина“ в кв.10, по регулационния план на с.Златоклас, описан в АЧОС №136/23.11.1998 г., с предназначение – битови услуги (фризьорски салон),  с първоначален годишен наем в размер на 628,44лв. /шестстотин двадесет и осем лева четиридесет и четири стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга – 62,84лв. и стъпка на наддаване 62,84лв. и начален час на провеждане 10,45 часа.

2. Депозит за участие в търга се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17:30часа на 29.04.2024г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 22.05.2024г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17:30часа на 15.05.2024г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

 

17.04.2024г.                                       Общинска администрация Дулово           

гр.Дулово