Публични явни търгове за отдаване под наем

24.04.2024 06:53

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-324 / 23.04.2024 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

 

1.На 09.05.2024г. да се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 1 /една стопанска/ години на следните недвижими имоти публична общинска собственост:

1.1. 71,000 дка част от поземлен имот с идентификатор 31125.15.66 по КК и КР на с.Златоклас, публична общинска собственост  с обща площ от 89,169 дка, трета категория на земята с трайно предназначение на територията: Земеделска, с НТП – пасище, находяща се в местността Юртлук. Имотът е описан в АПОС № 6004 / 01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията гр.Дулово с вх. рег. № 412, Акт № 99, том 2 на 04.04.2022г.. Първоначален годишен наем в размер на 639лв. без ДДС, депозит за участие в търга 63,90 лв. и стъпка на наддаване 63,90 лв., при начален час на провеждане 10:00 часа.

1.2. 85,000 дка част от поземлен имот с идентификатор 31125.5.28 по КК и КР на с.Златоклас, публична общинска собственост  с обща площ от 126,687 дка, четвърта категория на земята с трайно предназначение на територията: Земеделска, с НТП – пасище, находяща се в местността Юртлук. Имотът е описан в АПОС № 6143/ 18.04.2024 г., вписан в Служба по вписванията гр.Дулово с вх. рег. № 573, Акт № 41, том 3 на 22.04.2024г. Първоначален годишен наем в размер на 765лв. без ДДС, депозит за участие в търга 76,50 лв. и стъпка на наддаване 76,50 лв., при начален час на провеждане 10:15 часа.

1.3. 24,000 дка част от поземлен имот с идентификатор 31125.15.70 по КК и КР на с.Златоклас, публична общинска собственост  с обща площ от 32,432 дка, осма категория на земята с трайно предназначение на територията: Земеделска, с НТП – пасище, находяща се в местността Узунджа. Имотът е описан в АПОС № 6141 / 18.04.2024 г., вписан в Служба по вписванията гр.Дулово с вх. рег. № 571, Акт № 39, том 3 на 22.04.2024г.. Първоначален годишен наем в размер на 216лв. без ДДС, депозит за участие в търга 21,60 лв. и стъпка на наддаване 21,60 лв., при начален час на провеждане 10:30 часа.

1.4. 98,000 дка част от поземлен имот с идентификатор 31125.6.33 по КК и КР на с.Златоклас, публична общинска собственост  с обща площ от 123,210 дка, осма категория на земята с трайно предназначение на територията: Земеделска, с НТП – пасище, находяща се в местността Узунджа. Имотът е описан в АПОС № 6005 / 01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията гр.Дулово с вх. рег. № 413, Акт № 100, том 2 на 04.04.2022г. Първоначален годишен наем в размер на 882лв. без ДДС, депозит за участие в търга 88,20 лв. и стъпка на наддаване 88,20 лв., при начален час на провеждане 10:45 часа.

1.5. 25,200 дка част от поземлен имот с идентификатор 31125.6.34 по КК и КР на с.Златоклас, публична общинска собственост  с обща площ от 28,923 дка, осма категория на земята с трайно предназначение на територията: Земеделска, с НТП – пасище, находяща се в местността Узунджа. Имотът е описан в АПОС № 6142 / 18.04.2024 г., вписан в Служба по вписванията гр.Дулово с вх. рег. № 572, Акт № 40, том 3 на 22.04.2024г. Първоначален годишен наем в размер на 226,80лв. без ДДС, депозит за участие в търга 22,68 лв. и стъпка на наддаване 22,68 лв., при начален час на провеждане 11:00 часа.

1.6. 80,000 дка част от поземлен имот с идентификатор 31125.10.80 по КК и КР на с.Златоклас, публична общинска собственост  с обща площ от 165,999 дка, пета категория на земята с трайно предназначение на територията: Земеделска, с НТП – пасище, находяща се в местността Райман. Имотът е описан в АПОС № 5998 / 31.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията гр.Дулово с вх. рег. № 406, Акт № 93, том 2 на 04.04.2022г.. Първоначален годишен наем в размер на 720лв. без ДДС, депозит за участие в търга 72 лв. и стъпка на наддаване 72 лв., при начален час на провеждане 11:15 часа.

1.7. 92,000 дка част от поземлен имот с идентификатор 31125.10.86 по КК и КР на с.Златоклас, публична общинска собственост  с обща площ от 118,099 дка, пета категория на земята с трайно предназначение на територията: Земеделска, с НТП – пасище, находяща се в местността Райман. Имотът е описан в АПОС № 6006 / 01.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията гр.Дулово с вх. рег. № 414, Акт № 101, том 2 на 04.04.2022г.. Първоначален годишен наем в размер на 828лв. без ДДС, депозит за участие в търга 82,80 лв. и стъпка на наддаване 82,80 лв., при начален час на провеждане 11:30 часа.

1.8. 65,700 дка част от поземлен имот с идентификатор 31125.14.107 по КК и КР на с.Златоклас, публична общинска собственост  с обща площ от 154,564 дка, четвърта категория на земята с трайно предназначение на територията: Земеделска, с НТП – пасище, находяща се в местността Чаир. Имотът е описан в АПОС № 5999 / 31.03.2022г., вписан в Служба по вписванията гр.Дулово с вх. рег. № 407, Акт № 94, том 2 на 04.04.2022г.. Първоначален годишен наем в размер на 691,30лв. без ДДС, депозит за участие в търга 59,13 лв. и стъпка на наддаване 59,13 лв., при начален час на провеждане 11:45 часа.

2. Депозит за участие в търга се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

            4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

            5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17:30часа на 07.05.2024г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата. Всички участници да са регистрирани съгласно Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Задължителна е регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – животновъд.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5: 6.1.6 Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник: 6.1.7. Документ за регистрация на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – заверено копие: 6.1.8. Актуална справка за притежаваните животни от Интегрирана информационна система на БАБХ.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 23.05.2024г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17:30часа на 16.05.2024г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

 

23.04.2024г.                                                               Общинска администрация Дулово           

гр.Дулово