П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне състав на СИК и ПСИК за произвеждане на Изборите за членове на ЕП и за народни представители на 09.06.2024 г.

26.04.2024 07:28

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

КОАЛИЦИЯ   ГЕРБ – СДС

КОАЛИЦИЯ  ПП-ДБ

ПП ДПС

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

КОАЛИЦИЯ „БСП за България”

ПП „Има такъв народ“

 

П О К А Н А

 

за провеждане на консултации за определяне състав на СИК и ПСИК за произвеждане на Изборите за членове на ЕП и за народни представители на 09.06.2024 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА,

 

На основание  чл. 91 от Изборния кодекс (ИК),   на  29.04. 2024 г. (понеделник), от 10.00 ч.,  в административната  сграда на Община Дулово, зала № 13, ет. 2   ще се проведат консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК и ПСИК/, при спазване разпоредбите на  Решение № 3130-ЕП/НС и Решение № 3131-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК и Решение № 12-ЕП/НС от 24.04.2024 г. на РИК-Силистра. В тази връзка, каня Ваши упълномощени представители, като  участниците в консултациите следва да представят следните документи:

  1. Подписано писмено предложение (Списък) за състав на СИК и ПСИК, което съдържа:

-  наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

        -  трите имена и ЕГН на предложените лица /по документ за самоличност/;

        -  длъжността в комисията за която се предлагат;

        -  образование, специалност;

        -  телефон за контакт с предложеното за член на СИК лице.

2.  Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. или заверено копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за Четиридесет и деветото народно събрание.  С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощни или заверени копия на пълномощните от лицата, представляващи съответната партия или коалиция в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

                5. Предложение от партиите и коалициите  за резервни членове  с данните, посочени в т. 1.

                6. Поименните предложенията по т. 1 и т. 5 да се представят на хартиен и електронен носител за обобщаване като предложение на кмета на общината.

Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола за консултациите, който се изпраща в Районната избирателна комисия в срок до 09.05.2024 год.

 

 Лица за контакти:

 Юмер Хатиб, секретар на Община Дулово

Тел.:  0888781848;  Ел. адрес:  obshtina@dulovo.bg

Цветана Костова, гл. специалист ОТДА – тел.: 0882361021, ел. адрес: tsv.kostova@dulovo.bg

С уважение,

Инж. НЕВХИС МУСТАФА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

Съгласувал:

Юмер Хатиб, секретар на община

 

ЦК/ГРАО

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ

ПОКАНАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК и ПСИК

НА  29.04. 2024  год.

 

С И К и  П С И К  /квоти на ПП и КП /

 

Избори за членове на ЕП и за народни представители на 09.06.2024 г.

 

 

секция

НАСЕЛЕНО

МЯСТО

Предсе-дател

Зам.-

Предс.

Секретар

Членове

 

401

гр.Дулово

ОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402

гр.Дулово

ОУ

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

403

гр.Дулово

ОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404

гр.Дулово

НЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

гр.Дулово

СОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

гр.Дулово

СОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407

гр.Дулово

НСУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408

гр.Дулово

СОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

409

с.Черник

ЦДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

с.Черник

НЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

с.Черник

ОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412

гр.Дулово-МБАЛ

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

413

с.Водно

НЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414

с.Черковна

Кметство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

415

с.Грънчарово

НЧ

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

416

с.Прохлада

Кметство

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

417

с.Златоклас

Кметство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418

с.Колобър

НЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

419

с.Межден

НЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

с.Върбино

НЧ

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

421

с.П.Таслаково

Ритуална зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422

с.Козяк

ПК

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

423

с.Поройно

Ритуална зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

с.Раздел

ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425

с.Секулово

НЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426

с.Скала

НЧ

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

427

с.Чернолик

ОУ

 

 

 

 

 

 

 

   

428

с.Чернолик

ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429

с.Правда

ОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

с.Правда

ОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431

с.Яребица

ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

с.Яребица

Ритуална зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433

с.Руйно

ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

с.Долец

ПК

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

435

с.Боил

ОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

436

с.Орешене

Кметство

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

437

с.Паисиево

ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438

с.Окорш

НЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

439

с.Окорш

ЦДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

с.Вокил

ОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441

с.Вокил

ЦДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442

с.Овен

ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443

Подвижна СИК

ОбА

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

444

Подвижна СИК

ОбА

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

33 СИК – 9-членни

9 СИК – 7-членни                               

ОБЩО за 42 СИК:  360

                + 12  за  2 броя ПСИК.

ОБЩО СИК+ПСИК: 372 Ако няма ПСИК, лицата може да останат като резерви за СИК.

 

 

ЦК / ГРАО

7650 Дулово, ул. Васил Левски № 18, тел: 0864 / 2 30 00, http://www.dulovo.bg

e-mail: obshtina@dulovo.bg                                          mun-dulovo@obmen.bg

 

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 3130-ЕП/НС
София, 23 април 2024 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 73, ал. 1, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Районните избирателни комисии (РИК) назначават съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в срок до 14 май 2024 г. и съставите на ПСИК за избиратели с трайни увреждания не по-късно от 29 май 2024 г. и утвърждават списъка на резервните членове.

2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция и изискванията на чл. 92, ал. 6, изр. второ ИК, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината, а за градовете с районно деление за територията на всеки административен район.

3. В срок до 4 май 2024 г., при кмета на общината/района се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК за избиратели с трайни увреждания се провеждат не по-късно от 27 май 2024 г., ако не са проведени заедно с консултациите за СИК.

4. Консултациите са публични. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.

5. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) коалиция „ГЕРБ-СДС“ е с парламентарна група от 69 народни представители;

б) коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ е с парламентарна група от 63 народни представители;

в) партия „ДПС“ е с парламентарна група от 36 народни представители;

г) партия „Възраждане“ е с парламентарна група от 34 народни представители;

д) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 23 народни представители;

е) партия „Има такъв народ“ е с парламентарна група от 11 народни представители.

Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи, е 236.

6. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

7. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

8. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

9. Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.

Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на съответната община или административен район.

10. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- доказателства за публичното оповестяване на деня, часа и мястото на консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверени от участвалите в консултациите лица, съответно копие от решението за образуване на коалицията;

- пълномощните от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

11. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 членове – за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания;

б) до 9 членове, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

12. При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.

13. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.

14. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини или административни райони.

При назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на общината.

15. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

16. При назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Указанията, приложение към настоящото решение.

17. В случай че парламентарно представена партия или коалиция не може да присъства по обективни причини на консултациите, може до началото на консултациите да изпрати на кмета писмено уведомление, че ще представи предложение за съставите на СИК в срок, определен на консултациите.

18. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват и в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, и в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. и владеят български език.

19. Член на СИК не може да бъде:

- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за член на Европейския парламент от Република България или за народен представител;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд;

- съдия, прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Националната служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

20. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

21. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

22. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината/административния район изпраща на РИК в срок до 9 май 2024 г., а при консултациите за състава на ПСИК – не по-късно от 29 май 2024 г. следните документи:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка. Предложението на кмета не може да се отличава от вписаното в протокола съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции и подписано от тях;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване на коалицията;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът, ако има такъв;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването му.

23. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината/административния район изпраща незабавно на РИК, в срок до 9 май 2024 г., документите по т. 22.

24. Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 22, в срок до 14 май 2024 г., съответно назначава съставите на ПСИК не по-късно от 29 май 2024 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 22, буква „а“, когато то отговаря на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите;

бб) ако кметът на общината не е направил предложение – въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола от консултациите;

вв) когато предложението на кмета не съответства на постигнатото и вписано в протокола съгласие между партиите и коалициите – по вписаното в протокола съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите, и подписано от тях;

б) когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 12 - 15 от това решение, в срок до 14 май 2024 г.

25. Когато кметът на общината/административния район не е изготвил предложение той изпраща на РИК документите по т. 22 от това решение в посочения в същата точка срок.

26. Районната избирателна комисия приема решение за назначаване съставите на СИК в общината/административния район. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове във всяка отделна СИК.

27. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.

28. Решението на РИК за назначаване на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73, ал. 1, изр. първо ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 
Председател: Камелия Нейкова

 

 

 

 

 

 

 

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3131-ЕП/НС
София, 23 април 2024 г.

ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 3 и ал. 9 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. В случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове съгласно Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК или са направили предложения за по-малък от полагащия им се брой членове, се провеждат допълнителни консултации за попълване на незаетите места между всички участвали в консултациите партии и коалиции при спазване на изискванията на Изборния кодекс и цитираното решение на ЦИК.

Ако при допълнителните консултации не се постигне споразумение, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при кмета на съответната община/район, чрез жребий.

2. За проведения жребий се съставя протокол, който се подписва от участвалите в консултациите и при провеждане на жребия партии и коалиции и от кмета на общината/района или определеното с негова заповед длъжностно лице, което провежда консултациите.

3. Под други партии и коалиции по смисъла на чл. 92, ал. 9, изр. първо ИК следва да се разбира участвалите в консултациите по чл. 91, ал. 2 ИК партии и коалиции, които нямат избрани свои представители в Народното събрание.

4. Ред за провеждане на жребий:

4.1. партиите и коалициите, които нямат представители в Народното събрание и са участвали в консултациите при кмета на общината/района, правят предложение за член на СИК;

4.2. ако предложенията на партиите и коалициите по т. 4.1 са по-малко от броя на незаетите места, в протокола се вписват наименованията на партиите и коалициите и имената на предложените от тях членове на СИК, след което отново се преминава към т. 4.1;

4.3. ако предложенията на партиите и коалициите по т. 4.1 са повече от броя на незаетите места, се провежда жребий между тях;

4.4. в отделни празни и непрозрачни пликове се поставя лист с изписано наименованието на всяка една от партиите и коалициите, направили предложение;

4.5. кметът на общината/района или длъжностното лице, определено със заповед на кмета, което провежда консултациите, разбърква пликовете по т. 4.4, след което поканва участващо в консултациите лице да изтегля последователно пликове до изчерпване на броя на незаетите места;

4.6. след изтеглянето на всеки от пликовете пликът се отваря и в протокола се вписва наименованието на партията или коалицията и имената на предложения от нея член на СИК.

5. Когато в консултациите не са участвали други партии и коалиции или когато след процедурите по т. 4.1 и 4.2 са останали незаети места, предложения за попълване на съставите на СИК се правят от участвалите в консултациите по чл. 91, ал. 2 ИК парламентарно представени партии и коалиции.

Попълването на съставите на СИК в тези случаи се провежда по реда на т. 4.1 – 4.6 от настоящото решение между участвалите в консултациите парламентарно представени партии и коалиции.

6. При преразпределението на незаетите места в СИК и техните ръководства следва да се спазват изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК – никоя партия или коалиция не може да има повече от половината от членовете във всяка една СИК и председателят, заместник-председателят и секретарят трябва да са предложени от различни партии и коалиции.

 

 

Председател: Камелия Нейкова