НАРЕДБА №14 за реда и условията за поемане на общински дълг

02.07.2012 10:31


/приета с Реш.№
8 по Протокол № 2/06.12.2007г., изм.и доп. с Реш.№ 407 по Протокол № 30/30.04.2010г., изм.и доп. с Реш.№ 19 по Протокол № 4/28.12.2011г на Общински съвет- Дулово/

___________________________________________________________________________

Декември, 2007 година

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят реда и условията за поемане на общински дълг и издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг.

/2/ За общинския дълг по тази Наредба се води регистър.

 

Глава втора

 

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

Чл.2. /изм.и доп. с реш. № 407/30.04.2010г./Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:

1. емисиите на общински ценни книжа;

 1. дълга, поет с договори за общински заеми;

 2. дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;

 3. безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл.43 от Закона за устройството на държавния бюджет;

 4. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

 5. задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години;

 6. задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години;

Чл.3. Общината може да поема дългосрочен дълг за:

 1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;

 2. рефинансиране на съществуващ дълг;

 3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

 4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции;

Чл.4. (1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:

 1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета;

 2. капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;

 3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

 4. плащания по изискуеми общински гаранции;

(2) Краткосрочния дълг по ал.1 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.

(3) В случай, че краткосрочният дълг по ал.1, т.3 не може да бъде погасен в срока по ал.2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.

Чл.5. Източници за обслужване на общинския дълг са:

 1. собствени приходи по чл.6, ал., ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети;

 2. общата изравнителна субсидия по чл.34, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети;

 3. държавните трансфери за делегираните от държавата дейности, без тези за екологични обекти, за инвестиционни проекти по чл.4, т.1 в случаите, когато няма неразплатени разходи за тези дейности;

Чл.6.(1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

(2) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

 

Глава трета

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА НА ДЪЛГА

 

Чл.7. С решението за приемането на общинския бюджет за съответната година общинския съвет определя:

 1. максималния размер на новия общински дълг;

 2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

 3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година;

Чл.8.(1) /изм.с Реш.№ 19/28.12.2011г./Годишният размер на плащанията по дълга за всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издаваните общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(3) /изм.с Реш.№ 407/30.04.2010г./Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг с изключение на дълга по чл.2, т.5.

(4) /нова, с реш. № 407/30.04.2010г./Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал.1.

 

Глава четвърта

 

ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

Чл.9. Кметът на общината внася предложенията за поемането на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

Чл.10. Предложението на поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

 1. проектът да е от полза на местната общност;

 2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта – наименование, цели, технико- икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално- икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

 3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта- всички източници на финансиране на проекти и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно – управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

 4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чийто становища и предложения са неразделна част от предложението.

Чл.11.(1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.

(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.

(3)/нова, с реш.№ 19/28.12.2011г./ За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по чл.9

Чл.12. (1) Общинския съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:

 1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

 2. валутата на дълга;

 3. вида на дълга, съгласно чл.2;

 4. начина на обезпечаване;

 5. условията за погасяване;

 6. максималния лихвен процент, такси, комисионни и други.

(2) Решението по ал.1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.

(3) С решението по ал.1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или финансов посредник при емитирането на общински ценни снижа.

Чл.13. /изм. с Реш.407/30.04.2010г./Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по чл.12 в десетдневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

 

Глава пета

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

 

Чл.14. Процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл.14а. /нова, с Реш.407/30.04.2010г./ Чл.14 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД.

 

 

Глава шеста

 

ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

 

Чл.15./доп. с Реш.№ 407/30.04.2010г./ (1)Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на Закона за общинския дълг.

(2) Общината може да гарантира дълг на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината.

(3) Предложението за издаване на общинска гаранция трябва до отговаря на условията по чл.8, ал. /2/ и чл.10.

(4) Кметът на общината внася в общинския съвет предложението за издаване на общинската гаранция заедно с доклад за статута и финансовото състояние на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.

(5) Решението за издаване на общинска гаранция се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, или след провеждане на референдум по решение на общинския съвет.

(6) Кредитополучателят е длъжен да възстанови в пълен размер сумите, изплатени на кредитора по общинска гаранция, и направените разходи във връзка с плащането.

 

Глава седма

 

ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА

 

Чл.16. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на глави четвърта и пета от Наредбата.

 

Глава осма

 

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

 

Чл.17. (1) В централния регистър на общинския дълг се създава и поддържа регистър за всяка община.

(2) Регистърът на общината е разделен на следните подрегистри:

 1. подрегистър на емитираните общински ценнни книжа

 2. подрегистър на заемите предоставени на общината

 3. подрегистър на издадените общински гаранции

(3) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

 1. Решенията на ОбС по чл.17, ал.1 и чл.40, ал.4 от Закона за общинския дълг.

 2. Срочността на дълга, промените на срочността, амортизационната схема на дълга;

 3. забава в обслужването на дълга повече от 30 дни

 

Глава девета

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.18. /доп. с Реш.№ 407/30.04.2010г./ (1) Постъпленията от дълга могат да се използват само по предназначението, за което общинския съвет е одобрил поемането на дълга.

(2) Временно свободните постъпления по дългосрочен дълг до момента на тяхното влагане в проекта по чл.3 могат да бъдат инвестирани само в български държавни и общински ценни книжа.

Чл.19. Когато общината забави обслужването на дълга по-вече от 30 дни кметът на общината, или кредиторът уведомява в 5 дневен срок общинския съвет и Сметната палата.

 

 

 

Глава десета

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.20.(1) За не изпълнение на задълженията по чл.13 от Наредбата кметът на общината се наказва с глоба 500лв.

(2)При повторно нарушение по ал.1 глобата е в двоен размер.

(3)Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от Министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от Министъра на финансите.

(4)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на закона за административните нарушения и наказания.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

§ 1. Общините, чийто годишен размер на плащанията по дълга надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, нямат право да поемат нов дълг до постигане на изискванията по чл.8, ал.1.

§ 2. Общините, чийто номинал на издадените общински гаранции при влизането в сила на този закон надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, нямат право да издават нови общински гаранции до постигане на изискванията по чл.8, ал.2.

§ 3. Настоящата наредба за реда и условията за поемането на общински дълг е приета на основание чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг с Решение № 8 по Протокол № 2/06.12.2007г. на Общински съвет- Дулово, изм.и доп. с Решение № 407 по Протокол № 30/30.04.2010г.изм.и доп.с Решение № 19 по Протокол № 4/28.12.2011г. на Общински съвет -Дулово.

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово