ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 г.

18.03.2013 17:28

 

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
2013 г.
 
 
Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим Европейско развитие на България.
Настоящия Годишен план за младежта 2013 г. се приема в изпълнение на Закона за младежта, който е в сила от 20.04.2012 г. и Национална стратегия за младежта 2010-2020 г. Тези два документа формират държавните политики за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие. В изпълнение на чл.15 и чл.16 от глава Втора на Закона за младежта ежегодно до 31 януари се подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, както и финансовите ресурси за реализирането й.
 
           АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ДУЛОВО
 
         В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да накарат младите хора да се чувстват добре и пълноценни в своя роден край, да търсят и получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци. Грижата за младите хора е най-важната национална кауза. Като най-характерна черта характеризираща младите се очертава стремежът им към независимост и самореализация, към самостоятелни решения и индивидуален подход относно решаване на житейските им проблеми.
        В община Дулово с  население 28 282, младите на възраст от 15г.до 29г. са общо 4344, от които по -голямата част –1186 в гр. Дулово, 472 - в с. Черник, 352 –в с. Правда. Безработните млади хора, регистрирани в бюрото по труда са приблизително около 470, като голяма част от тях нямат практически и трудов опит по придобита специалност или са само с основно образование.Това е сериозна пречка за намиране на работа и социална ангажираност.. Ниския брой на заетите младежи в икономическата сфера на общината, които са около 800, се дължи и на факта, че голяма част от тях са във възраст, в която те все още учат и нямат възможността да работят. 
        45% от младите хора от ромски произход са с по- ниско от средно образование. Те не посещават училище както поради социални причини,така и поради нежеланието си да учат, което се определя от техните традиции и начина им на живот. Нормален при тях е факта, образованието на децата (особено на момичетата) да приключва след завършването на четвърти клас. И тъй като от посещението в училище не се извлича никаква материална полза, родителите обикновено решават да спрат децата си от посещение на учебни занятия и да ги въведат в дейности (в повечето случаи незаконни), от които да имат материална облага. При младежите от ромски произход нарастват потребностите от развитие на по-задълбочени знания в областта на сексуално и репродуктивно здраве, предпазване от полово предавани болести, превенция на вредните поведенчески фактори.
          При младежите от останалите етнически общности също има такива, при които нежеланието и финансовата невъзможност на родителите им е довела до отпадане на децата от училище, но техния брой не е толкова значим и варира до 15 за учебна година.
        Демографският срив  в общината през последните години доведе до намаляване на паралелките в горен курс на общообразователните училища. Причина за това можем да посочим и ориентацията на учащите след седми клас към учебните заведения в по-големите градове.
          Освен ниско образование и лица без квалификация, сред безработните в региона преобладава и групата на младежите, засегнати от периодична безработица(сезонна работа).
           Фактор за безработицата сред младите хора в общината е слабо развитата икономическа база, която е ограничена в  сферата на услугите, шивашката промишленост, дърводобива, хлебопроизводството, зърнопроизводството, тютюнопроизводството и други дейности предлагащи ограничен брой работни места.
            В общината определено се чувства липсата на медицински кадри както и педагогически,  свързани с определени специалности. Ограничените възможности на общинските и държавни институции за реализация на завършващите млади хора, несигурността в ритмичното финансиране по Европейските програми, краткия период на тяхната ангажираност, подтиква същите за търсене на възможности  за реализация зад граница.
            Все още младежките организации не се възприемат като форма за изява на младежта, обикновено се предпочитат неформалните среди за общуване. Ограничените средства за финансиране на младежките дейности, липсата на  добра материална база /най- вече при зимни условия/ за изява, за дейност, за масовост на мероприятията, за обмяна на опит и практики води до пасивно възприемане на реалностите или агресивна критика към всичко.
             На територията на общината функционира МБАЛ, в която дейност приоритетна роля има превантивната и профилактичната медицина при рисковите групи- деца,бременни, сираци, наркомани и безработни. През последните години се наблюдава повишаване  процента на младите хора, които са с наднормено тегло, което ще окаже негативно влияние върху тяхното здраве и активен живот през следващите години. Част от тези проблеми са и на вниманието на МКБППМН. Със здравословните проблеми на младите хора  са ангажирани и действащите  към учебните заведения 24 здравни кабинета. 
            Недостатъчната обществена ангажираност, липсата на перспектива и уплътняване на ежедневието само в интернет пространството  водят до увеличаване на противообществените и противоправни  прояви сред младите хора от по-ниските възрастови групи. Статистиката през последните години показва тенденция за нарастване броя на извършителите на престъпления и нарушения от страна на младите хора до 29 год.
Стабилната социална среда е решаваща за формирането на положителна гражданска позиция сред подрастващите. Тяхното културно и духовно израстване особено в малките населени места се подпомага от  27 читалища на територията на общината и действащите към тях библиотеки. Изградените информационни центрове в 10-те библиотеки, включени в Програмата „Глобални библиотеки –България” дават възможност за равноправен достъп до информация, проектни предложения, програми, касаещи младежките проблеми и начините за решаването  им.
           Годишното планиране на младежките политики на общинско ниво трябва да се превърне в програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора, формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската политика на младежта.
       
 
 
 
 
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2013 г.
 
ТАБЛИЦА ПО ПРИОРИТЕТИ
Дейности
Инициативи, кампании
Отговорни
институции
Финансиране
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
Стажуване в общинската администрация.
 
 
 
Създаване на възможност за стажуване по стажантски програми.
Община Дулово
не е необходимо
1.2. Насърчаване на интереса на младите хора към развитието на града.
 
Организиране на дискусия в часа на класа на тема „Визия на младите хора за бъдещето на града”.
Отдел Образование
Училища
не е необходимо
1.3 Намаляване броя на
необхванатите и отпадащите ученици.
 
 
Осъществяване на форми за ефективна работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават училище.
Община Дулово
Отд. Образование
Дир.на училища
Д СП отдел „Закрила на детето“
не е необходимо
1.4 Осигуряване на възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи чрез средства от оперативни и национални програми.
 
Организиране на срещи и дискусии за запознаване  с Европейски и Национални програми, осигуряващи заетост за младите хора.
 
 
Бюро по труда -Дулово
Община Дулово
Читалища, които са по Програма „Глобални библиотеки”
ОИЦ Силистра
не е необходимо
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
2.1. Актуална и достъпна информация, насочена към широк кръг интереси и потребности.
 
Своевременно обявяване на интернет страницата на общината за младежки проекти, програми, стипендии и др. възможности.
Община Дулово
Отдел „Култура и МД”
Читалища
не е необходимо
2.2 Запознаване на младите хора  с 
възможностите, които им се предоставят от приетия  Закон за младежта.
Информационна кампания
Община Дулово
Отдел „Култура и МД”
Читалища
От общинския бюджет
3.Насърчаване на здравословен начин на живот
3.1 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора.
 
 
 
 
 
Информация по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве, превенция на болести,предавани по полов път.
Отд.Образование
Училища
РЗИ, БЧК
 
 
не е необходимо
 
 
Беседи по повод:
Месецът на трезвеността,  Световен ден за борба срещу наркоманиите -26 юни,Международен ден за борба с тютюнопушенето – 31 май.
 
Община Дулово
Училища
РЗИ, БЧК
 
не е необходимо
 
 
 
 
 
Издаване на информационни материали
 
Община Дулово
 
Общински бюджет
3.2 Стимулиране на детския и младежки спорт.
Организиране на спортни инициативи и състезания
 
Община Дулово
Училища
 
Общ. бюджет, Държавен бюджет
 
Организиране на прояви, посветени на Европейската седмица на спорта и физическата активност
Община Дулово
Училища
Общински бюджет, Държавен бюджет
4. Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение
4.1 . Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 
положение – младежи с  увреждания, младежи страдащи от различни зависимости, младежи напускащи специализирани институции.
Развиване на услугите за младежи в:
Център за социална
рехабилитация и интеграция
Защитени жилища – 1,2
Център за настаняване от семеен тип
Община Дулово
Общински бюджет
Държавен бюджет
 
 
 Организиране на благотворителни
кампании насочени към пребиваващите в посочените институции
Община Дулово
Общински сдружения и клубове
 
5. Младежко доброволчество
5.1 Популяризиране на доброволчеството
 
Организиране на обучение за млади доброволци, свързано с извършвани от младежи доброволчески дейности
Община Дулово
 
Общински бюджет
 
Организиране на доброволчески инициативи от младите хора
Община Дулово
 
Общински бюджет
6. Повишаване на гражданската активност на младите хора
6.1 Насърчаване на гражданската активност 
 
 
 
6.2 Съпричастност на младите хора в управлението на общината
Организиране на обучения - познаваме ли законите – ЗМСМА, трудовите права на младите хора, дискриминацията, защита правата на човека.
Община Дулово
Общински бюджет
 
Ден на самоуправлението-
Ден за управление на община Дулово от ученици
Община Дулово
не е необходимо
7.Младите хора в селата на община Дулово
7.1 . Осигуряване на достъп до информация  и обучение на младите хора в малките населени места
 
Насърчаване и подпомагане на дейността на  читалищата като културно информационни центрове
Община Дулово
Общински бюджет
 
Оказване на съдействие за включване на НЧ „Хр.Ботев” в с. Паисиево в Програма „Глобални библиотеки-България”
Община Дулово
Общински бюджет
Държавна субсидия
7.2 Проучване на потребностите , интересите
 и желанията на младите хора
Провеждане на анкета -„Имам идея”
с младите хора в селата .
Община Дулово
Общински бюджет
8. Междукултурно младежко общуване
8.1 .Насърчаване на междуетническото и
междукултурното опознаване, толерантност и диалог
 
Организиране на мероприятия и инициативи с цел опознаване на  традициите и фолклора на различните етнически общности
Международния ден на ромите
Преглед на тур.худ.самодейност
Регионален събор на татарската общност – с. Черковна
 
Община Дулово
Училища
Читалища
Общински бюджет
Държавна субсидия
9.Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията
9.1.Превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора
 
Организиране на информационни и образователни
кампании за превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора
Община Дулово
/Секретар МКБППМН/
РУ“Полиция“
Общински бюджет
9.2. Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора.
хора.
 
 
Организиране на състезания, викторини, забавни игри свързани с прилагането на правилата за безопасност на
движението по пътищата и разпространение на информационни материали.
Община Дулово
Отдел Образование
РУ“Полиция“
 
 
АНГАЖИРАНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. 
Изключително важно за ефективното реализиране на Програмата за развитие на младежтта е координацията и взаимодействието между Общинска администрация Дулово и другите институции на територията на Общината и извън нея, имащи отношение към развитието на младото поколение: 
Министерство на образованието, младежта и науката;
Областна администрация Силистра; 
Община Дулово; 
Кметствата на населените места; 
Училища, читалища, спортни клубове,РЗИ, БЧК
РУ“Полиция“-Дулово
Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Дулово;
Дирекция “Бюро по труда” – гр.Дулово;
Представители на бизнеса;
 
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ. 
Източниците на финансиране за изпълнение на дейностите заложени в Плана са в рамките на одобрения бюджет на Община Дулово, средства от проекти по различни оперативни програми на Европейския съюз, дарения от физически и юридически лица.
 
ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
Общинският план за младежта - 2013 година е разработен въз основа на планираните инициативи от Общинска администрация, читалища, социални институции. В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на общинска администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи. Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.
 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
За осигуряване на публичност Планът ще бъде публикуван на сайта на Община Дулово.