ОБЯВА

22.03.2013 16:09

На основание Заповед №230/21.03.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Търг чрез явно наддаване на 04.04.2013г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1.Част от имот публична общинска собственост – част от административна сграда на Община Дулово, представляваща заведение за обществено хранене, разположено в южната част на сутерена, находяща се в гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18, с идентификатор 24030.501.1928.1, описан в АПОС №450/21.03.2001г. с обща площ 111кв.м., от които основна площ 75кв.м. с предназначение заведение за обществено хранене и 36кв.м. спомагателна площ, с предназначение – склад, при първоначален годишен наем в размер на 4368,60лв., стъпка на наддаване 436,86лв. и депозит в размер на 436,86лв. и начален час на провеждане 11,30часа.
2. Депозитите за участие в търга се внасят  в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга. 
3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.
 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.
 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 18.04.2013г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.
6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово
7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.
7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.
8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.
 
21.03.2013 год.                                 Общинска администрация  Дулово            
гр.Дулово