ОБЯВЛЕНИЕ

09.04.2013 10:28

 

          І.  Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ”, стая  № 18                              на  основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ   ОБЯВЯВА,  че е  издадена  Заповед № 270 / 04.04.2013 год.  на  кмета на Община Дулово за одобряване  скица – предложение  и  разрешаване възлагане  изработването на  проект  за  изменение на ПУП -  ПРЗ  
за УПИ  ІІІ,  пл.№ 396, квартал 17  по действащия план на село Черник, с цел промяна границата между УПИ ІІІ, пл.№ 396 и УПИ ІІ, пл.№ 395 в квартал 17 – прилагане разпоредбите на § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.
 
          Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването и  по реда на АПК пред Административен съд  Силистра чрез Община Дулово.
 
     
         ІІ.  Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ”, стая № 18                                     на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ    ОБЯВЯВА,  че е  издадена  Заповед № 271 / 04.04.2013 год.  на  кмета на Община Дулово за одобряване  скица – предложение  и  разрешаване възлагане  изработването на  проект  за  изменение на ПУП -  ПРЗ  
за УПИ  ІХ,  пл.№ 174, квартал 10  по действащия план на село Черник, с цел промяна границата между УПИ ІХ, пл.№ 174 и УПИ VІІІ, пл.№ 174 в квартал 10 – прилагане разпоредбите на § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.
 
          Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването и  по реда на АПК пред Административен съд  Силистра чрез Община Дулово.
 
 
                                                        ОТ    ОБЩИНСКА     АДМИНИСТРАЦИЯ