ОБЯВЛЕНИЕ

17.04.2013 14:28

 

Изх.№ 2982 / 16.04.2013 год.
 
 
          І.  Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ” (стая  № 18),                              на  основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ   ОБЯВЯВА,  че е  издадена  Заповед № 290 / 10.04.2013 год.  на  кмета на Община Дулово за одобряване  скица – предложение  за изменение на действащият план на село Черник  и  разрешаване възлагане  изработването на  комплексен проект  за инвестиционна инициатива в части :  изменение на ПУП -  ПЗ, с цел промяна устройствената зона за обществено – обслужваща дейност и инвестиционни проекти  за обект : „ Автопарк за 10 коли, офис, склад и баланс на гуми ”  в УПИ  ХХІІ,  пл.№ 102, квартал  5а  по действащия план на село Черник.
 
           Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването и  пред Административен съд  Силистра чрез Община Дулово.
     
         ІІ.  Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ” (стая № 18),                                     
на  основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ   ОБЯВЯВА,  че е  издадена  Заповед № 291 / 10.04.2013 год.  на  кмета на Община Дулово за одобряване  скица – предложение  за изменение на действащият план на град Дулово  и  разрешаване възлагане  изработването на  комплексен проект  за инвестиционна инициатива в части :  изменение на ПУП -  ПЗ, с цел промяна устройствената зона за обществено – обслужваща дейност и инвестиционни проекти  за обект : „ Двуетажен магазин за промишлени стоки и автомивка ”  в УПИ  ХVІ,  пл.№ 804, квартал  53  по действащия план на град Дулово ( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.804 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово ).
 
           Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването и  пред Административен съд  Силистра чрез Община Дулово.
 
 
   
          ІІІ.  Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ” (стая № 18),                                     
на  основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ   ОБЯВЯВА,  че е  издадена  Заповед № 292 / 10.04.2013 год.  на  кмета на Община Дулово за одобряване  скица – предложение  за изменение на действащият план на град Дулово  и  разрешаване възлагане  изработването на  комплексен проект  за инвестиционна инициатива в части :  изменение на ПУП -  ПЗ, с цел промяна устройствената зона за  смесени функции  и инвестиционни проекти  за обект : „  Магазин за хранителни стоки  ”  в УПИ  ХІ,  пл.№ 1289, квартал  85  по действащия план на град Дулово ( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.3074 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово ).
 
           Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването и  пред Административен съд  Силистра чрез Община Дулово.
 
          ІV.  Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ” (стая  № 18),                              на  основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ   ОБЯВЯВА,  че е  издадена  Заповед № 316 / 12.04.2013 год.  на  кмета на Община Дулово за одобряване  скица – предложение  и  разрешаване възлагане  изработването на  проект  за  изменение на ПУП -  ПРЗ  
за УПИ  VІІ,  пл.№ 393, квартал  30  по действащия план на село Правда, с цел поставяне на вътрешни регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземленият имот -  прилагане разпоредбите на § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.
 
          Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването и  пред Административен съд  Силистра чрез Община Дулово.
 
          V.  Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ” (стая № 18),                                     
на  основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ   ОБЯВЯВА,  че е  издадена  Заповед № 317 / 12.04.2013 год.  на  кмета на Община Дулово за одобряване  задание, обосноваващо необходимостта от изработване на проект за ПУП - ПЗ на действащият план на село Скала  и  разрешаване възлагане изработването на  комплексен проект  за инвестиционна инициатива  в   части :  ПУП -  ПЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на производствена база  и инвестиционни проекти  за обект : „  Цех за производство на екобрикети и склад за суровини ”  в УПИ  І „ За производствена и складова дейност ”,  пл.№ 159, квартал  25 по действащия план 
на село Скала.
 
 
 
                                                        ОТ    ОБЩИНСКА     АДМИНИСТРАЦИЯ