ОБЯВА 30.07.2013 наеми

17.07.2013 20:44
На основание Заповед №819/16.07.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 30.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:
 
1.1. Част от имот публична общинска собственост – втората стая в дясно от входа в сградата на кметство с.Руйно, ул.”Първа” №19, кв.7, с АПОС №1281/14.07.2011г., с площ 9,44кв.м., с предназначение – пощенски услуги /битови услуги/, с първоначален годишен наем в размер на 123,36лв., депозит за участие в търга – 12,33лв. и стъпка на наддаване 12,33лв. и начален час на провеждане 10,00часа.
1.2. Част от имот публична общинска собственост – първата стая в дясно от входа в сградата на кметство с.Черник, кв.8, п.ІХ, с АПОС №130/20.11.1998г., с площ 8кв.м., с предназначение – пощенски услуги /битови услуги/, с първоначален годишен наем в размер на 205,44лв., депозит за участие в търга – 20,54лв. и стъпка на наддаване 20,54лв. и начален час на провеждане 10,30часа.
1.3. Част от имот публична общинска собственост – втората стая вдясно от входа в сградата на кметство с.Правда, кв.28, п.І, пл.№356, с АПОС №290/11.11.1999г., с площ 14кв.м., с предназначение – пощенски услуги /битови услуги/, с първоначален годишен наем в размер на 359,52лв., депозит за участие в търга – 35,95лв. и стъпка на наддаване 35,95лв. и начален час на провеждане 11,00часа.
1.4. Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Правда, в сградата на здравна служба, пред ляв вход, от дясната страна на вратата, до парапета, с АПОС №296/18.11.1999год., с площ 1кв.м., с предназначение – поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 257,04лв.без ДДС, депозит за участие в търга – 25,70лв. и стъпка на наддаване 25,70лв. и начален час на провеждане 11,30часа.
 
2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга. 
3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.
 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.
 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 13.08.2013г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.
6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово
 
7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.
7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.
8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.
9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.
 
 
 
16.07.2013 год.                                 Общинска администрация  Дулово            
гр.Дулово