ОБЯВА 31.07.2013 продажби1

18.07.2013 16:40
На основание Заповед №820/17.07.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 31.07.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост: 
1.1.Поземлен имот с №111018 в землището на с.Орешене, с ЕКАТТЕ 53744, община Дулово, с площ на имота 0,779 дка, трета категория на земята, с начин на трайно ползване - нива, в местността „Край село”,  описан в АЧОС №5039/15.07.2004г., при съседи имоти с номера: 111017, 010004, 111019, 000230, при първоначална тръжна цена в размер на 856,00лв. без ДДС /осемстотин петдесет и шест лева без ДДС/, депозит за участие в търга 85,60лв., стъпка на наддаване 85,60лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.
1.2. Поземлен имот с №24030.5.469 по кадастралната карта на град Дулово, с площ 287кв.м., земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята, гр.Дулово, в местността „До гробището”, при съседи имоти с номера: 24030.5.468, 24030.5.478, 24030.5.470, 24030.5.431, 24030.5.432, при първоначална тръжна цена в размер на 315,00лв. без ДДС /триста и петнадесет лева/, депозит за участие в търга 31,50лв., стъпка на наддаване 31,50лв. и начален час на провеждане 10,30 часа.
1.3. Поземлен имот с №118177 в землището на с.Боил, с ЕКАТТЕ 05124, община Дулово, с площ 0,675дка, трета категория на земята, с начин на трайно ползване – нива, в местността „Край село”,  описан в АЧОС №5204/08.11.2004г., при съседи имоти с номера: 118176, 000101, 118178 и 100427, при първоначална тръжна цена в размер на 744,00лв., депозит за участие в търга 74,40лв., стъпка на наддаване 74,40лв. и начален час на провеждане 11,00 часа.
2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга. 
3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.
4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.
5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 14.08.2013г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.
6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.
6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5. 
6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 6.2.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                                    6.2.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;            
6.2.3. Документ за внесен депозит; 6.2.4. Копие от документ за самоличност; 6.2.5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;
7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.
        
 
 
17.07.2013г.                                 Общинска администрация  Дулово            
гр.Дулово