НАРЕДБА № 22

23.09.2013 08:49

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

 

 

 

 

НАРЕДБА № 22

 

за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в община Дулово

 

/Приета с Решение № 297 от Протокол № 20/30.08.2013г. на Общински съвет-Дулово/

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

Август, 2013 година

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в Община Дулово.

Чл. 2. Закрилата на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.

Чл. 3. Право на закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, учащо в общинско училище.

Чл. 4. Закрилата по наредбата се предоставя с цел:

1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;

2. Осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;

3. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.

Чл. 5. Закрилата по наредбата се осъществява от:

1.Кмета на община Дулово

2.Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Дулово

Чл. 6. Отдел за закрила на детето към Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Дулово създава и поддържа информационна система за децата, които се нуждаят от закрила.

Чл. 7. Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Дулово осъществява дейност по проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения, както и насочването им към подходящи форми за ангажиране на свободното им време.

 

Раздел II

Мерки за закрила на деца с изявени дарби

 

Чл. 8. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са:

1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;

2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери;

3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

Чл. 9. Кметът на община Дулово всяка година до 28 февруари внася в общински съвет за разглеждане и гласуване на програма за календарната година за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби и на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерките за закрила на деца с изявени дарби по наредбата. Необходимите средства за предоставяне на закрила по програмата се предвиждат по бюджета на общината за съответната година.

Чл. 10. (1)Мерките по чл. 8 се осъществяват чрез предоставяне на:

 1. Еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта на национално или международно равнище, в размер до три пъти гарантирания минимален доход за страната. Финансово подпомагане за мярка по чл. 8, избрана от детето, се отпуска еднократно за всяка календарна година;

 2. Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученик до 18-годишна възраст в дневна (присъствена) форма на обучение, който е класиран на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 9. Когато ученикът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия съгласно даден закон, той попълва декларация, че ще получава само стипендия по Наредбата. Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването и, като се изплаща за 12 месеца в размер 50 на сто от минималната работна заплата за страната.

(2) Средствата за еднократно подпомагане и стипендии на деца от общинските училища, които са класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта на национално или международно равнище се осигуряват от общинския бюджет.

 

Раздел III

Условия и ред за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби

 

Чл. 11. (1) Специална закрилата на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:

1.Детето;

2.Родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.

(2) Искането по ал. 1 е по образец съгласно приложение № 1 към Наредбата и задължително се мотивира.

Чл. 12. (1) За осъществяване на мерките по чл. 8, т. 1 и 2 се представят следните документи:

1. Искане за предоставяне на специална закрила, съгласно чл. 11, ал. 2;

2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;

3. Препоръка, покана или служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение или за участие в пленер или лагер;

4. Документи, удостоверяващи класиране на детето на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта в съответната календарна година.

5. Справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 8, т. 1 и 2.

(2) За осъществяване на мерките по чл. 8, т. 3 се представят следните документи:

1. Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл. 11, ал. 2;

2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;

3. Покана за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание или документ, потвърждаващ участието;

4. Документи, удостоверяващи класиране на детето на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта в съответната календарна година.

Чл. 13. Средствата за стипендии за деца от общинските училища се осигуряват ежегодно с бюджета на община Дулово, а за деца от държавните училища се осигуряват от Министерство на образованието и науката.

(7) За предоставяне на стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се представят:

1. Искане за предоставяне на закрила съгласно чл. 11, ал. 2;

2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;

3. Документи, удостоверяващи класиране на детето на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта в съответната календарна година;

4. Служебна бележка, удостоверяваща, че детето е ученик в дневна форма на обучение, издадена от училището, в което учи - при подаване на искане до кмета на община Дулово.

Чл. 14. Учениците губят правото си на стипендия, когато:

1. Преустановят обучението си;

2. Прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;

3. Имат наложено наказание съгласно чл. 139, ал. 1, т. 2, 3 или 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета - до изтичане срока на наказанието.

Чл. 15. Мерките по чл. 8 се осъществяват чрез предоставяне на писмена информация от дирекция "Социално подпомагане" – гр. Дулово въз основа на подадено искане по чл. 11, ал. 2.

Чл. 16. Закрилата на деца с изявени дарби се предоставя:

1. За мерките по чл. 8 - със заповед на кмета на общината - за деца от общински училища.

2. Искането за предоставяне на закрила се разглежда в едномесечен срок от постъпването му.

Чл. 17. (1) При предоставянето на закрила по наредбата, органите по чл. 5, т. 1 се подпомагат от експертно-консултативни комисии.

(2) Комисиите по ал. 1 са в състав не по-малко от 5 и не повече от 9 членове - експерти в съответната област на науката, изкуството и спорта.

(3) Органът, предоставящ закрилата, приема правила за реда и организацията на работа на комисията.

(4) Комисията представя протоколите от работата си на органа, предоставящ закрилата, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.

Чл. 18. (1) Предоставянето на закрила по наредбата се отразява в Дневника за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена закрила, съгласно приложение № 2.

(2) Дневникът се води и съхранява от комисията по чл. 17.

(3) Кметът на община Дулово предоставя данните по ал. 1 за вписване в регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "а" от Закона за закрила на детето.

(4) Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Дулово предоставя данните по ал. 3 за вписване в информационната система по чл. 17а, т. 9 от Закона за закрила на детето.

(5) Данните по ал. 3 и 4 се предоставят до 10-о число на месеца, следващ тримесечието на предоставяне на закрилата.

 

 

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 5 а, ал. 3 от Закона за закрила на детето.

§ 2. Наредбата е приета с Решение № 297 по Протокол № 20 от 30.08.2013г. на Общински съвет - Дулово и влиза в сила от 1 януари 2014 г.

 

 

 

 

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2

 

№ ...............

ДО

 

............... г.

...................

 

ИСКАНЕ

 

за предоставяне на закрила

 

на дете с изявени дарби

 

Днес, .............. г., ...............................................

 

(име, презиме и фамилия)

 

- родител;

 

- настойник/попечител;

 

- лице, полагащо грижи за детето;

 

- дете

 

лична карта № ...................., издадена на ........................

 

от ....................., ЕГН ...................., месторождение: ......

 

............................., постоянен адрес: ..........................

 

.........................................................................,

 

тел. ........................., настоящ адрес: ...........................

 

..........................................................................

 

На основание на Наредбата за условията и реда за осъществяване на

 

закрила на деца с изявени дарби отправям искане за предоставяне на закрила на:

 

......................................................., ЕГН ..................,

 

(име, презиме, фамилия на детето)

...........................................................................,

(настоящ адрес на детето)

............................................................................

(ученик в)

за:

 

1. Еднократно финансово подпомагане по чл. 8 или по чл. 9, т. 2 за:

............................................................................

2. Предоставяне на писмена информация по чл. 9, т. 1 за постъпване в

училищата по изкуствата и в спортните училища.

3. Освобождаване от заплащане на такса за постъпване в училищата по

изкуствата и в спортните училища.

4. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия по чл. 10:

Мотиви: ..............................................................

...........................................................................

Прилагам следните документи: ..........................................

............................................................................

................................... г.

Подпис: ........................

Гр. (с.) ........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 18, ал. 2

 

 • ДНЕВНИК

  за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена

  закрила

  в .......................................................................................

  (орган, предоставящ закрилата)

 

 

Пореден №

Входящ №

на

искането

Данни за

детето

(трите имена,

ЕГН, место-

рождение,

настоящ

адрес,

постоянен

адрес,

телефон)

Искане за

предоставяне

на закрила на

дете с изявени

дарби

№ на

акта за

предоставяне на

закрилата

Мярка

за

закрила

Мотиви

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател Общински-съвет - Дулово