НАРЕДБА № 23

23.09.2013 08:51

(Отменена с решение 96/23.11.2023г. на АС - Силистра)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

 

 

 

НАРЕДБА № 23

 

ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

/Приета с Решение № 298 от Протокол № 20/30.08.2013г. на Общински съвет-Дулово/

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

Август, 2013 година

 

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за обособяване на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, по издаване на карта за паркиране и правилата за използване на улеснения при паркиране.

(2) Наредбата се прилага на цялата територия на Община Дулово по отношение на всички обозначени места за паркиране от хора с трайни увреждания, независимо от техния стопанин.

Чл.2. (1) Местата за престой и паркиране на превозни средства обслужващи хора с трайни увреждания се определят възможно най-близо до входовете на сградата, пред която се намират паркоместата и се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид”, в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна пътна маркировка с международния символ за достъпност.

(2) Броят на местата по ал. 1 се определя съгласно глава пета от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с трайни увреждания издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл.3. (1) Картата за паркиране за хора с трайно увреждане се издава от кмета на общината по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания и чл. 99а от ЗДвП и съдържа следната задължителна информация:

1. Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;
2. Дата на издаване на картата;
3. Срок на валидност на картата;
4. Номер на картата в регистъра на редовно издадените карти;
5. Подпис на лицето с трайни увреждания или на законният представител;

(2) Кметът на общината създава и поддържа регистър, който трябва да съдържа:

1. Пореден номер на издадена карта за паркиране на хора с трайни увреждания;
2. Име, презиме и фамилия на лицето с увреждане;
3. Единен граждански номер;
4. Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;
5. Валидност на издадената карта - съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.

(3) Карта за паркиране за хора с трайно увреждане се издава на лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо трайно увреждане, е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на трайно увреждане 50 и над 50 на сто.

(4) Степента на трайно увреждане на лицата, се удостоверяват с решение за освидетелстване на ТЕЛК и/или НЕЛК в оригинал или заверен от лицето препис.

Чл.4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с трайни увреждания с постоянен и/или настоящ адрес в община Дулово подават искане до кмета на общината. За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от законния представител.

(2) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат:

1. Лична карта на лицето подаващо искането, като данните от нея се сверяват и тя се връща;
2. Решение на ТЕЛК /или НЕЛК за освидетелстване в оригинал и или заверен препис;
3. Актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см.;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с трайни увреждания, придружено от решение на ТЕЛК /или НЕЛК за освидетелстване в оригинал и или заверен препис;
5. Друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането;
6. В случаите когато правоимащия желае да ползва и правото по чл. 5, ал. 1 от тази наредба, трябва да представи свидетелство за регистрация на МПС, съответно свидетелство за брак или раждане на дете, когато МПС-то не е регистрирано на негово име.

(3) Картите се издават в срок от 30 дни, считано от датата на подаване на искането, придружено с документите посочени в ал. 2.

Глава трета

ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 5.(1) Право да престояват и паркират на определените в чл. 2, ал. 1 места, имат превозните средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, с валидна карта издадена на негово име и са обозначени според изискванията на тази наредба.

(2) Правото по ал. 1 се осъществява по следния начин:

1. Безплатно и неограничено във времето върху специално определеното и сигнализирано за тази цел паркинг-място, на превозни средства, обслужващи лице с трайни увреждания пред сградата по постоянен или настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от него. В този случай превозното средство, обслужващо лице с трайни увреждания, следва да е негова собственост или собственост на негов съпруг/а или родител, настойник или попечител на правоимащото лице, а адреса на местодомуването на превозното средство трябва да съвпада с адреса, посочен

в свидетелството за регистрация.
2. Безплатно на специално определените и сигнализирани за тази цел места, във всички отворени за обществено ползване паркинги на територията на Община Дулово за превозни средства, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално, конкретно и лично обслужват хора с трайни увреждания.

Чл.6. Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането в определените в чл. 2, ал. 1 места, да я постави на видно място в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на контрол да се виждат данните върху нея.

Чл.7. Забранява се на обозначените съгласно чл. 2, ал. 1 места, да престояват и паркират превозни средства на лица, който не притежават карта за паркиране за хора с трайно увреждане или които използват само експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер изобразяващ пътен знак Д21.

Глава четвърта

КОНТРОЛ

Чл.8. (1) Контролът по спазването на правилата за паркиране в по чл. 2, ал. 1 се осъществява от длъжностни лица от Община Дулово , определени със заповед на кмета на общината,униформените служители от съответните звена на РУ „Полиция” .

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник, въз основа на акт съставен по наредбата от лицата по ал. 1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Глава пета

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.9. (1) Който престоява или паркира на обозначено място по чл. 2, ал. 1, в нарушение на чл. 7, се наказва с глоба 200 лева.

(2) Лице с трайно увреждане, което не притежава карта за паркиране за хора с трайно увреждане по образец, а използва други документи и знаци за обозначаване на превозното средство, се наказва с глоба до 50 лева.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.99а Закона за движение по

пътищата и влиза в сила от деня на приемането й.

§ 2. Контрола и изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината и

упълномощени длъжностни лица.

§ 3. Наредбата е приета с Решение № 298 на Общински съвет – Дулово по Протокол № 20 от 30.08.2013г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател Общински съвет-Дулово

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

№ .............................

 

Валиден до: ...........................

 

_________________

(подпис печат)

 

КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ

НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

 

 

Parking card

Parkauwais



Parkeringskirt

Contrassegno di parcheggio

Cartao de estacionamento

Pareringstilstand

Parkeerkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

„A;B;BG;CZ;DK;D;EST;IRL;

EL;E;F;I;CY;LV;LT;L;H;M;NL;

PL;P;RO;SLO;SK;FIN;S;UK”

 

 

Име ..................................................

 

Презиме ..........................................

 

Фамилия .........................................

 

Автомобил рег. № .........................

 

 

 

СНИМКА

 

3.5/4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис .............................

 

1.Тази карта дава право на притежателя ù да ползва преференциално паркиране:

  • на специално определените и обозначени за тази цел места.

  • безплатно в “синя зона” с режим за кратковременно паркиране само на определените места.

2.Тя се издава само на хора, чиито увреждания водят до намалена подвижност.

3.Картата се поставя в предната част на превозното средство за да е ясно видима при проверка.

4.Картата е валидна само в присъствието на притежателя ù като водач или пътник, придружена с решение на ТЕЛК.

5.При неправилното използване на картата, същото води до окончателното ù отнемане.

 

 

 

 

 

 

Картата отговаря на изискванията на Чл. 99а от ЗДП и е стандартизиран модел от Препоръка 98/376/ЕО на ЕС.