ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ

20.05.2015 18:02

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ДУЛОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

 

Дирекция „Бюро по труда“ Дулово

 

уведомява работодателите от общините Дулово и Алфатар, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

 

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

 

В Програмата могат да се включат:

-          работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

-          работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

 

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg .  

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата, (в периода от 20 до 26 май 2015 г., включително).

 

В Дирекция „Бюро по труда“ Дулово се приемат и заявки за наемане на безработни лица след професионално обучение по посочени от работодателите професия и обучаваща организация (по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта).

 

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Дулово, гр. Дулово, ул. „Иван Вазов“ № 3, ет. 2, ст. 25, тел. 0864 2 23 59

 

Краен срок за приемане на документи – 17,00 ч на 26.05.2015 г.