СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА

01.07.2022 16:20

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА

 

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 425/21.04.2022 г. на Общински съвет – Дулово публикува:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - СИЛИСТРА

1. Галин Иванов Господинов – вх.№ 218/02.06.2022 г.;

2. Гюлсевим Ахмед Тефик – вх.№ 217/01.06.2022 г.;

3. Сема Февзи Ахмед – вх.№ 219/02.06.2022 г.;

4. Станислава Пламенова Йорданова – вх.№ 215/01.06.2022 г.;

 

ИЗСЛУШВАНЕТО на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои  на 18.07.2022 г. /понеделник/  от 14,00 часа, в сградата на Община Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, ет. 1, заседателната зала на Община Дулово, по азбучен ред.

Въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат свързани с НАРЪЧНИК ЗА СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ. 

Съгласно чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ не по-късно от три (3) работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят в деловодството на Общински съвет – Дулово или на e-mail: obs_dulovo@abv.bg   становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

 

 

Юмер Хатиб

Председател на Временната комисия