С В И К В А М СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

25.02.2024 06:33

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

 

СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 27.02.2024 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладни записки от инж. Невхис Мустафа – кмет на община Дулово, относно:
    1. Утвърждаване броя на кметски наместници в община Дулово, във връзка с чл.25 от ПМС № 77/21.02.2024г.
    2. Определяне на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване  от  общински поземлен фонд  за  2024 година, приемане на годишен план за паша и определяне на задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и пасищата /Вх.№ 76/20.02.2024г./.
    1. Предоставяне на общински имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 20232024 г. по реда на чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ /Вх. № 69/14.02.2024г./

1.4. Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин върху имот с ид. № 57995.43.119  в

с. Правда /Вх.№61/12.02.2024г./

1.5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Яребица      

       /Вх.№ 89/23.02.2024г./

1.6. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот - публична общинска

       собственост по КК на гр. Дулово /Вх.№ 90/23.02.2024г./

1.7. Отдаване под наем на част от общински имот с ид.№53744.501.76  по КК на с. Орешене   

        /Вх.№ 90/23.02.2024г./

1.8. Отдаване под наем на части от имоти - общинска собственост, находящи се в с. Овен, с.     

        Вокил и с. Грънчарово, община Дулово /Вх.№ 84/23.02.2024г./

1.9. Отдаване под наем на  част от общински имот с ид.№24030.501.1928.1 по КК на гр. Дулово

        /Вх.№ 84/23.02.2024г./

1.10.Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост с ид.№24030.501.1947 и  

        №24030.501.1947 по КК на Дулово /Вх.№ 86/23.02.2024г./

1.11.Отдаване под наем на части от общински имоти с ид.№24030.501.1927, .№24030.501.1926,

         24030.501.194 по КК на гр. Дулово /Вх.№ 87/23.02.2024г./

1.12.Отдаване под наем на част от общински имот с ид.№81966.500.1041 по КК на с. Черник   

         /Вх.№ 88/23.02.2024г./

 

  1. Разглеждане на постъпило заявление от гражданин, относно отпускане на еднократна финансова помощ /вх.№ 44/24.01.2024г./.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово