Устройство на територията

Показани 751 - 760 от 760

Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на Община Дулово

28.09.2012 13:17

І. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 679 от 26.09.2012 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на ПУП – плана за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ, пл.№ 9 в квартал 3 в село Полковник Таслаково.


СЪОБЩЕНИЕ

30.07.2012 13:38

Съгласно изискванията на чл.8 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( ДВ, бр.25 / 2003г., изм. и доп. ДВ, бр.3 /2011 г. ) Ви съобщаваме,че е издадено решение № РУ- 49 – ПР / 2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

19.07.2012 17:29

Община Дулово, област Силистра, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди :

 

1. Заповед № 486 / 16.07.2012 год. на кмета на Община Дулово за одобряване на задание за изменение на действащия план на град Дулово

Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на община Дулово

19.07.2012 17:27

І. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със заповед № 489 от 16.07.2012 год. на кмета на общината е одобрен проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот І, квартал 1 в село Раздел.

Абониране за Устройство на територията