Съобщения

Показани 411 - 420 от 470

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

08.01.2020 15:18

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-53-50; 2-22-17, еmail:direkciamp@ abv.bg

 

 

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Дирекция „Местни приходи” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности, съгласно закона за местните данъци и такси, че крайният срок за деклариране на извършваните от тях дейности е 31 януари 2020г.

Данъчна кампания 2020

07.01.2020 15:54

Тази година данъчната кампания ще започне на 10 януари поради промени в данъчното законодателство. Срокът за деклариране на доходи от физическите лица  e  до 30 април, а подаването на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци от фирмите е до 31 март.

 Данъчните декларации за доходите на физическите лица  могат да се подават в офисите на НАП,  по пощата с обратна разписка и по електронен път.  

Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари

02.01.2020 17:26

Данъчната кампания 2020 г. ще започне на 10 януари заради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата - както по електронен път, така и на място в офисите на НАП.

С П Р А В К А ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове

18.12.2019 18:05

С  П  Р  А  В  К  А

ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове

На основание чл.26,ал.3 от закона за нормативните актове /ЗНА/, проектът на план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2020г. е публикуван на интернет страницата на Община Дулово на 17.11.2019г.

С П Р А В К А ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове

18.12.2019 18:01

С  П  Р  А  В  К  А

ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове

На основание чл.26,ал.3 от закона за нормативните актове /ЗНА/, проектът на Наредбаза изменение и допълнение  на Наредба №11 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на  услуги на територията на община Дулово е публикуван на интернет страницата на Община Дулово на 17.11.2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

20.11.2019 14:05

Изх.№ 8718/20.11.19г.

Дата:20.11.2019г.

 

До

Заинтересованите лица

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Дулово, Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

17.11.2019 18:17

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

    УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА   ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

      ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ  

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

17.11.2019 18:14

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО:

 

I.Одобряване на плансметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2020г.

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪ

16.10.2019 15:35

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2020Г.

 

Абониране за Съобщения