С В И К В А М ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

14.02.2024 15:13

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

 

ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 16.02.2024 год. /петък/ от 14.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Докладни записки от инж. Невхис Мустафа – кмет на община Дулово, относно:
    1. Приемане бюджета на община Дулово за 2024г. /Вх. № 46/29.01.202г./
    2. Даване мандат и изразяване позицията на община Дулово в Общо събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра  /Вх. № 60/09.02.2024г./
    3. Даване на съгласие Община Дулово да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 2"/Вх. № 65/13.02.2024г./

 

  1. Докладна записка от инж. Сезгин Галиб – председател на ОбС-Дулово, относно: Приемане на Въпросник за самооценка на системите за финансово  управление и контрол за 2023 г. и Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023 г. на общинските търговски дружества „МБАЛ - Дулово“ ЕООД - гр. Дулово и „СОЧ” ЕООД - гр. Дулово /Вх. № 62/12.02.2024г./

 

 

  1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово