С В И К В А М ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

20.03.2024 07:22

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

 

ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.03.2024 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от инж. Невхис Мустафа – кмет на община Дулово, относно:
  1. Изменение в структурата на Общинската администрация в Община Дулово.
  2. Учредяване право на преимуществено ползване на МПС-училищен автобус в полза на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Секулово  /Вх. № 120/12.03.2024г./
  3. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Златоклас

/Вх.№ 123/15.03.2024г./

  1. Отдаване под наем на части от общински имоти, находящи се в с. Руйно, с. Яребица и с.

Правда /Вх.№124/15.03.2024г./

  1. Определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства в община Дулово /Вх.№ 125/18.03.2024г./
  2. Даване на съгласие Община Дулово да кандидатства с предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд „Социална закрила“ /Вх.№ 128/19.03.2024г./

 

 1. Докладна записка от инж. Сезгин Галиб – председател на ОбС- Дулово, относно попълване  състава на постоянните комисии на ОбС-Дулово /Вх.№ 126/18.03.2024г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от гражданин, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово