С В И К В А М ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

24.04.2024 06:34

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

 

ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 30.04.2024 год. /вторник/ от 11.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от инж. Невхис Мустафа – кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г. /Вх.№ 148/08.04.2024г./
  2. Приемане на Статут за присъждане на „Награда ДУЛОВО“ в системата на образованието н културата /Вх.№ 172/22.04.2024г./
  3. Разпореждане с имот-общинска собственост и одобряване на цени за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 ЗУТ  /Вх. № 130/19.03.2024г./
  4. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на град Дулово/Вх.№ 153/18.04.2024г./
  5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на град Дулово /Вх.№ 154/18.04.2024г./
  6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на село Паисиево /Вх.№ 155/18.04.2024г./
  7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта на с. Черник /Вх.№ 156/18.04.2024г./
  8. Прекратяване на съсобственост в имот по регулационния план на село Върбино  /Вх.№  157/18.04.2024г./
  9. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на гр. Дулово /Вх.№ 163/19.04.2024г./
  10. Прекратяване на съсобственост в имот по регулационния план на село Руйно /Вх.№ 158/18.04.2024г./
  11. Прекратяване на съсобственост по плана за регулация на село Прохлада /Вх.№ 159/18.04.2024г./
  12. Прекратяване на съсобственост по плана за регулация на село Скала /Вх.№ 160/18.04.2024г./
  13. Прекратяване на съсобственост в имот по регулационния план на село Яребица /Вх.№ 161/18.04.2024г./
  14. Прекратяване на съсобственост по плана за регулация на село Прохлада /Вх.№ 164/19.04.2024г./
  15. Промяна статута на имот № 47696.56.248 по КККР на с. Межден от публична в частна общинска собственост /Вх. № 170/22.04.2024г./
  16. Промяна статут на имот №47696.56.242 по КККР на с. Межден от публична в частна общинска собственост /Вх.№ 171/22.04.2024г./
  17. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на село Черник/Вх.№ 173/22.04.2024г./
  1. Създаване на Обществен съвет за управление на даренията за подпомагане на пострадалите домакинства в село Долец /Вх.№ 174/22.04.2024г./

 

 

 1. Докладни записки от инж. Сезгин Галиб – председател на ОбС- Дулово, относно:

 

  1. Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Вх.№ 165/19.04.2024г./
  2. Изменение на Решение № 76 по Протокол № 8 от 26.03.2024г. за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Дулово мандат 2024-2028г. /Вх.№ 166/22.04.2024г./

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово